Вид на акта
Определение
Дата
30-07-2020 г.
Към дело

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

София, 30 юли 2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

Конституционният съд в състав: председател - Борис Велчев, членове - Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова–Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Десислава Пенкова разгледа в закрито заседание на 30 юли 2020 г. конституционно дело № 11 /2020 г., докладвано от съдия Георги Ангелов.

 

 

 

         Постъпило е искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 171, т. 1, б. „д“ и т. 2, б. „к“ от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл.  изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г.) поради противоречието им с чл. 35, ал. 1, чл. 32, ал. 1, чл. 57, ал. 1, и чл. 4, ал. 1 и ал. 2  от Конституцията на Република България.

 

Мотивите за твърдяното противоречие са изложени в искането и в допълнението към него.

 

 

 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Конституцията на Република България във фазата по допустимостта на искането.

 

Искането е направено след обнародването на оспорените разпоредби.

 

         В искането се твърди, че те нарушават правото на свободно придвижване по територията на страната, правото на напускане на нейните предели и правото на личен живот на гражданите.

 

Омбудсманът е оправомощен от чл. 150, ал. 3 от Конституцията на Република България да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционността на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

 

Произнасянето по искането е в компетентността на съда. По него не е постановявано решение, нито определение за недопустимостта му. То има изискуемите се от чл. 17, ал. 1 и 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд форма и реквизити и следва да се допусне до разглеждане по същество.

 

Като заинтересувани институции следва да се конституират Народното събрание, Министерският съвет, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите, министърът на правосъдието, Върховният касационен съд, Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет.

 

Воден от това и на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд Конституционният съд

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

Допуска до разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 171, т. 1, б. „д“ и т. 2, б. „к“ от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл.  изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г.).

 

Конституира като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет.

 

Преписи от определението да се изпратят на омбудсмана с указание, че в 60-дневен срок може да представи допълнителни съображения по искането си, и на заинтересуваните институции с указание, че в 30-дневен срок могат да представят писмени становища.

 

Преписи от искането и определението да се изпратят на поканените. 

 

 

 

 

 

 Председател: Борис Велчев