Вид на акта
определение по допустимост
Дата
15-04-2020 г.
Към дело
3/2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 15 април 2020 г.

 

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев - председател; членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова–Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов и Красимир Влахов при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа в закрито заседание на 15 април 2020 г. конституционно дело № 3/2020 г., докладвано от съдията Филип Димитров. 

Делото е образувано на 05.03.2020 г. по искане на петдесет и четири народни представители за установяване противоконституционност на целия Закон за социалните услуги (ЗСУ) /обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. в сила от 01.07.2020 г./ и всички изменения на други закони, както са предвидени в неговите преходни и заключителни разпоредби. След указания за конкретизация на искането вносителите са поискали да бъдат обявени за противоконституционни следните текстове: чл. 1, чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 11, ал. 2, чл. 12, чл. 13, ал.2, чл. 14, чл. 15, чл. 17, чл. 23, чл. 26, чл. 29, чл. 31, чл. 41, чл. 48, чл. 50, чл. 57, чл. 61, чл. 63, чл. 64, чл. 65, чл. 74, чл. 81, чл. 82, чл. 87, чл. 88, чл. 91, чл. 95, чл. 96, чл. 100, чл. 102, чл. 103, чл. 104, чл. 116, чл. 120, чл. 121, чл. 136, ал. 3, чл. 137, чл. 143, чл. 144, чл. 169 и параграф 43 от Преходните и заключителни разпоредби.

От целия текст на искането става ясно, че вносителите се позовават на противоречие с Преамбюла, чл.1, ал. 2 и 3; чл. 4; чл. 5; чл. 6, ал. 2; чл. 7; чл.14; чл. 23; чл. 30, ал. 1; чл. 31, ал.3; чл.32, ал.1; чл. 44, ал.2; чл. 47, ал.1 и ал. 5; чл. 51, ал. 1 и ал. 3; чл. 53 , ал. 6; чл. 56; чл. 57, ал. 1 и ал. 2; чл. 60, ал. 1 и чл.122, ал.1 от Конституцията.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2  от Конституцията във фазата по допустимост на искането.

Искането е направено след обнародването на оспорените разпоредби.

Искането за установяване на противоконституционност по чл. 149 ал. 1, т. 2 от Конституцията е в съответствие с чл. 150, ал. 1 от Конституцията.

Произнасянето по искането е в правомощията на Конституционния съд.

След уточнението на искането формата и реквизитите му съответстват на изискванията на чл. 17, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за Конституционен съд и на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд.      

По искането не е постановявано решение или определение за недопустимост.

Предвид предмета на искането Конституционният съд намира, че:

като заинтересувани страни следва да бъдат конституирани Народното събрание, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Министерският съвет, министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването, министърът на финансите, омбудсманът, Висшият адвокатски съвет, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за хората с увреждания, Националната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Комисията за защита от дискриминация, Националната комисия за борба с трафика на хора, Комисията за защита на личните данни;

следва да бъдат поканени на основание чл.20а, ал. 2 от ПОДКС да представят становища по искането: Националното сдружение на общините в България, Българският червен кръст, Българският център за нестопанско право, Националната мрежа за децата, Националният съвет на хората с увреждания, Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, Фондацията Български адвокати за правата на човека, Фондацията “Асоциация Анимус”, Българската психиатрична асоциация; Българската асоциация по психотерапия, Дружеството на психолозите в България, Българската асоциация на социалните работници, Институтът за социални дейности и практики, Българската асоциация за Европейско право, Балканският институт по труда и социалната политика и Националното сдружение за закрила на българските деца и семейства;

да бъдат поканени на основание чл. 20а, ал. 3 от ПОДКС да дадат писмено мнение по искането проф. д.ю.н. Цветан Сивков; проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Йордан Христосков; проф. д-р Тома Томов.

Воден от тези съображения и на основание чл. 19 от Закона за Конституционен съд, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска за разглеждане по същество искането на петдесет и четири народни представители за установяване противоконституционност на чл. 1, чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 11, ал. 2, чл. 12, чл. 13, ал.2, чл. 14, чл. 15, чл. 17, чл. 23, чл. 26, чл. 29, чл. 31, чл. 41, чл. 48, чл. 50, чл. 57, чл. 61, чл. 63, чл. 64, чл. 65, чл. 74, чл. 81, чл. 82, чл. 87, чл. 88, чл. 91, чл. 95, чл. 96, чл. 100, чл. 102, чл. 103, чл. 104, чл. 116, чл. 120, чл. 121, чл. 136, ал. 3, чл. 137, чл. 143, чл. 144, чл. 169 и параграф 43 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за социалните услуги /обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. в сила от 01.07.2020 г./, и на закона в неговата цялост.

Конституира като заинтересувани страни Народното събрание, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Министерския съвет, министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването, министъра на финансите, омбудсмана, Висшия адвокатски съвет, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за хората с увреждания, Националната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Комисията за защита от дискриминация, Националната комисия за борба с трафика на хора, Комисията за защита на личните данни.

           Отправя покана до следните неправителствени организации: Националното сдружение на общините в България, Българския червен кръст, Българския център за нестопанско право, Националната мрежа за децата, Националния съвет на хората с увреждания, Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, Фондацията Български адвокати за правата на човека, Фондацията “Асоциация Анимус”, Българската психиатрична асоциация, Българската асоциация по психотерапия, Дружеството на психолозите в България, Българската асоциация на социалните работници, Института за социални дейности и практики, Българската асоциация за Европейско право, Балканския институт по труда и социалната политика и Националното сдружение за закрила на българските деца и семейства.

 Отправя покана до: проф. д.ю.н. Цветан Сивков; проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Йордан Христосков; проф. д-р Тома Томов да дадат писмени мнения по делото.

Да се изпрати на вносителите препис от определението с указание, че могат да представят допълнителни съображения и доказателства в месечен срок, на заинтересуваните страни и на поканените - преписи от искането и от определението с указание, че могат да представят писмени становища и правни мнения в месечен срок.

 

Председател:

    Борис Велчев