Вид на акта
определение по допустимост
Дата
02-07-2019 г.
Към дело
7/2019

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

   София, 2 юли 2019 г.

 

  

 

         Конституционният съд в състав: председател - Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 2 юли 2019 г. конституционно дело № 7/2019 г., докладвано от съдията Таня Райковска.

 

         Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията) във фазата по допустимост на искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).

 

Делото е образувано на 04.06.2019 г. по искане на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност на § 50 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) (ЗИД ЗКПО) в частта, с която се създава ново изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците (ЗМ) (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., последно изм., ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.).

 

        Подателят на искането  излага подробно съображенията си в подкрепа на твърдените противоречия на чл. 10, ал. 1, изречение второ от ЗМ  с чл. 4, чл. 16, във вр. с чл. 48, ал. 1, чл. 31, ал. 3 и 4  и чл. 56 от Конституцията.

 

         Според Висшият адвокатски съвет, с извършеното допълнение в разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците се стига до противоконституционно лишаване на български граждани от правото им на труд чрез засягане на държавни служители в Агенция „Митници“, които са привлечени като обвиняеми или са подсъдими за различни умишлени престъпления от общ характер, още преди наказателният съд да се е произнесъл по отношение на вината с влязла в сила присъда. Поддържа се, че „лишаването от правото на труд на лица, за които не е доказано по несъмнен начин с влязла в сила присъда за извършено престъпление, което е пряко свързано с възможността им да осигурят издръжка на семействата си, не кореспондира с изискването за пропорционалност на държавната намеса в индивидуалното им право на труд и противоречи на правото на защита и на справедлив съдебен процес“. Висшият адвокатски съвет  твърди, че с оспореното допълнение в посочената разпоредба  правото на труд на митническите служители по смисъла на чл. 48, ал. 1, изречение първо, във вр. с чл. 16 от Конституцията се ограничава, без съобразяване с принципа на пропорционалност и легитимната цел, която се преследва с него.

 

Конституционният съд, за да се произнесе по допустимостта на искането, съобрази следното:

 

Искането е направено от легитимен субект на инициатива по смисъла на чл. 150, ал. 4 от Конституцията. То е в обхвата на правомощието на Висшия адвокатски съвет да сезира Конституционния съд, тъй като е насочено към установяване на противоконституционност на законова разпоредба, за която се твърди, че накърнява права на гражданите, каквито са правото на труд и правото на защита.

 

         Искането е за установяване на противоконституционност на разпоредби от закон, което е правомощие  на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. 

 

         По този предмет Конституционният съд не се е произнасял с решение или определение, включително и по неговата допустимост, поради което не е налице и отрицателната процесуална предпоставка, която да изключва неговата допустимост (чл. 21, ал. 6 ЗКС).

 

          Искането има изискуемите от чл. 17, ал. 1 и 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) форма и реквизити. 

 

         Предвид изложеното, искането следва да бъде допуснато за разглеждане по същество с едно уточнение. В конкретния случай се оспорва § 50 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗКПО (обн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) в частта, с която се създава ново изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците. По силата на § 70 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗКПО, атакуваният текст влиза в сила от 7 януари 2019 г. Според трайната практика на Конституционния съд (Определение от 10.07.2008 г. по к. д. № 5/2008 г.; Определение от 04.06.2009 г. по к. д. № 6/2009 г.; Определение от 29.09.2015 г. по к. д. № 6/2015 г.; Определение от 10.03.2016 г. по к. д. № 13/2015 г.; Определение от 9.10.2018 г. по к. д. №12/2018 г.; Определение от 15.01.2019 г. по к. д. № 16/2018 г.; Определение от 15.01.2019 г. по к. д. № 2/2019 г.; Определение от 24.01.2019 г. по к. д. № 15/2018 г.), всеки закон за изменение и допълнение, без значение дали е оформен отделно или в рамките на заключителните разпоредби на нов закон, с които се правят изменения и допълнения на друг закон, обслужва действащия закон и в този смисъл има вторичен характер. След влизането му в сила престава да бъде самостоятелен закон, тъй като става част от корпуса на закона, който се изменя и допълва. От този момент нататък, предмет на установяване на противоконституционност са съответните изменени или допълнени текстове на действащия закон.

 

         Към настоящия момент атакуваният от Висшия адвокатски съвет § 50, т. 4,  б. „а“ от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗКПО, с който се създава ново изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците, е влязъл в сила. Ето защо предмет на производството пред Конституционния съд е разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изречение второ от Закона за митниците.

 

         С оглед предмета на конституционното производство съдът приема, че като заинтересовани институции на основание чл. 20а, ал. 1 ПОДКС следва да конституира: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана на Република България.

 

            На основание чл. 20а, ал.2 ПОДКС следва да бъдат отправени покани  да предложат становища по предмета на делото следните  неправителствени, съсловни, синдикални и други организации: Съюз на юристите в България, Български хелзинкски комитет, фондация „Български адвокати за правата на човека“, Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации, Национален синдикат на административните служители, Национален синдикат на държавните служители в митническата администрация, Професионално обединение на държавните служители.

 

            На основание  чл. 20а, ал. 3 ПОДКС, следва да бъдат поканени да дадат писмено правно мнение по предмета на делото следните изтъкнати специалисти от науката и практиката: проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Ганета Минкова, проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Красимира Средкова, проф. д-р Христина Балабанова, доц. д-р  Зорница Йорданова, доц. д-р Наталия Киселова.

 

          По тези съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл.  19, ал. 1 ЗКС, Конституционният съд 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

        

 

Допуска за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 1, изречение второ от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г. посл. изм., ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.).

 

Конституира като заинтересовани институции по делото: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана на Република България , на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се предостави  30-дневен срок от уведомяването да представят писмени становища по предмета на делото.

 

Отправя покана до: Съюз на юристите в България, Български хелзинкски комитет, фондация „Български адвокати за правата на човека“, Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации, Национален синдикат на административните служители, Национален синдикат на държавните служители в митническата администрация, Професионално обединение на държавните служители , които могат в 30-дневен срок от уведомяването и получаването на преписи от искането и от настоящото определение да предложат  писмени становища по предмета на делото.

 

  Отправя покана да представят правно мнение в същия срок до  проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Ганета Минкова, проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Красимира Средкова, проф. д-р Христина Балабанова, доц. д-р  Зорница Йорданова, доц. д-р Наталия Киселова.

 

         Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането, на когото се предоставя възможност в посочения по-горе срок да представи допълнителни съображения.

 

 

 

                                             

 

                                                    Председател:   Борис Велчев