Вид на акта
Определение
Дата
01-03-2012 г.
Към дело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 1 март 2012 г.
по конституционно дело № 1 от 2012 г., съдия докладчик Пламен Киров

Конституционният съд в състав: Председател: Евгени Танчев и членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 1 март 2012 г. конституционно дело № 1/2012 г., докладвано от съдията Пламен Киров.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Конституцията.
Делото е образувано на 16.01.2012 г. по искане на 56 народни представители в 41-вото Народно събрание за установяване противоконституционността на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Закона за Българската телеграфна агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.), както и за несъответствието й с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.
В искането се твърди, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Закона за Българската телеграфна агенция е дискриминационна и противоречи на принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), принципа на върховенство на Конституцията (чл. 5, ал. 1 от Конституцията) и принципа за равноправие на гражданите (чл. 6, ал. 2 от Конституцията). Оспорената разпоредба според народните представители създава изрична забрана за заемане на определена държавна длъжност по отношение на категория лица, заемали определено обществено положение в миналото, като по този начин пряко се ограничават основни права на група български граждани.
В искането се твърди, че принадлежността в миналото към структурите на тайните служби – Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, не може да бъде основание за ограничаване на конституционни права и в частност за забрана за заемане на определена държавна длъжност.
Вносителите на искането приемат, че чл. 11, ал. 1, т. 8 от Закона за Българската телеграфна агенция съдържа непропорционално ограничаване на човешки права по смисъла на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (обн., ДВ, бр. 66 от 14.08.1992 г.). Според тях оспорената норма противоречи на чл. 14 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи; чл. 2, чл. 25, б. “с” и чл. 26 от Международния пакт за граждански и политически права; чл. 20 и чл. 21 от Хартата на основните права в Европейския съюз; Европейската социална харта; Всеобщата декларация за правата на човека и на други международни договори, по които Република България е страна.
Производството е във фазата по допустимостта на искането.
Конституционният съд намира, че искането е допустимо и следва да се разгледа по същество. То е направено от оправомощен субект на инициатива по чл. 150, ал. 1 от Конституцията – повече от 1/5 от народните представители на 41-вото Народно събрание. Искането е с предмет установяване на противоконституционност на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Закона за Българската телеграфна агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.), както и несъответствието й с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна. То е от компетентността на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България.
Като заинтересувани страни по делото с оглед неговия предмет следва да бъдат конституирани Народното събрание, Министерският съвет, министърът на правосъдието, президентът на републиката, Българската телеграфна агенция, Асоциацията на разузнавачите от запаса, Националната асоциация „Сигурност”, Институтът за модерна политика и Съюзът на юристите в България.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Конституцията във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционния съд, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска за разглеждане по същество искането на 56 народни представители в 41-вото Народно събрание за установяване противоконституционността на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Закона за Българската телеграфна агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.), както и за несъответствието й с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.
Конституира като заинтересувани страни по делото Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, президента на Републиката, Българската телеграфна агенция, Асоциацията на разузнавачите от запаса, Националната асоциация „Сигурност”, Института за модерна политика и Съюза на юристите в България.
Препис от определението да се изпрати на вносителите на искането и заинтересуваните страни с възможност в четиринадесетдневен срок да вземат становище по искането.

Председател: Евгени Танчев