Вид на акта
Определение
Дата
22-01-2019 г.
Към дело
17/2018

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  

 

София, 22 януари 2019 г.

 

 

 

 

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова – Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа в закрито заседание на 22 януари 2019 г. конституционно дело № 17/2018 г., докладвано от съдията  Георги Ангелов.

 

Постъпило е искане от 66 народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 11, § 12, § 14 - § 29, § 31 - § 42 и на § 43 в частта след израза „1 януари 2019 г.“ от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.).  

 

Подателите на искането твърдят, че разпоредбите противоречат на чл. 1, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 84, т. 2, чл. 87 и чл. 88 ал. 1 от Конституцията относно правовата държава, принципа на съразмерност и правилата на законодателния процес, като са изложили мотивите си за противоречията.

 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Конституцията на Република България във фазата по допустимостта на искането.

 

Искането е направено след обнародване на оспорените разпоредби.

 

Искането е подадено от повече от една пета от народните представители като оправомощени субекти за сезиране на Конституционния съд съгласно чл. 150, ал. 1, предл. 1 от Конституцията на Република България.

 

Произнасянето по искането е в компетентността на съда. По него не е постановявано решение, нито определение за недопустимостта му. То има изискуемите се от чл. 17, ал. 1 и 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд форма и реквизити и следва да се допусне до разглеждане по същество.

 

Съгласно § 43 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., част от оспорените разпоредби не са, а други са или предстои да влязат в сила. Съобразно установената практика на Конституционния съд, следва да се допуснат до разглеждане по същество като Преходни и заключителни още невлезлите в сила от тях, и законите, изменени и/или допълнени с влезлите в сила.

 

Като заинтересувани институции следва да се конституират Народното събрание, Министерският съвет, министърът на финансите, министърът на здравеопазването, министърът на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция „Медицински одит", Изпълнителната агенция по трансплантация и Агенцията за закрила на детето.

 

За писмени становища следва да се поканят Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българската асоциация на зъботехниците, Българската асоциация на помощник-фармацевтите, Българският Червен кръст, Центърът за защита на правата в здравеопазването, Националната пациентска организация.

 

За правни мнения следва да се поканят проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Наталия Киселова.

 

Воден от това и на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

Допуска до разглеждане по същество искането на 66 народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, §§ 33, § 34, 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 и на § 43 след думите „1 януари 2019 г.“, от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), като Преходни и заключителни разпоредби в частта от тях, които не са влезли в сила, и на законите, изменени и/или допълнени с частта, в която са влезли в сила.

 

Конституира като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на финансите, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция „Медицински одит", Изпълнителна агенция по трансплантация и Агенция за закрила на детето.

 

Препис от определението да се изпрати на първия от оспорващите народни представители с указание, че в 30-дневен срок могат да представят допълнителни съображения по искането си.

 

Преписи от искането и от определението да се изпратят на заинтересуваните институции с указание в 30-дневен срок от получаването им да представят писмени становища.

 

Отправя покана до Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българската асоциация на зъботехниците, Българската асоциация на помощник-фармацевтите, Българския Червен кръст, Център за защита на правата в здравеопазването, Национална пациентска организация, които в 30-дневен срок могат да представят писмени становища.

 

Отправя покана до проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Наталия Киселова, които в 30-дневен срок могат да представят писмени правни мнения.

 

Преписи от искането и определението да се изпратят на поканените.

 

 

 

 


 

 

Председател:

 

                                                                Борис Велчев