Вид на акта
Определение
Дата
24-01-2019 г.
Към дело

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

                                           София, 24 януари  2018 г.

 

 

 

 

 

         Конституционният съд в състав: председател - Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на  24 януари 2019 г. конституционно дело № 15/2018 г., докладвано от съдията Атанас Семов.

 

 

 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4, предложение второ от Конституцията и е във фазата на произнасяне по допустимост на искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).

 

Делото е образувано на 27 ноември 2018 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност и за произнасяне за съответствие с международни договори на следните законови разпоредби:

 

1. Параграф 39, т. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) (ЗИД ЗКПО) относно изменението в чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, като противоречащ на чл. 60, ал. 1 от Конституцията;

 

2. Параграф 50, т. 3, б. „а“ ЗИД ЗКПО относно вторите изречения на създадените нови ал. 4 и ал. 5 в чл. 9 от Закона за митниците, като противоречащ на чл. 116, ал. 1, чл. 56, чл. 6, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от Конституцията и несъответен на чл. 8 от Всеобщата декларация за правата на човека и на чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

 

Съдът намира, че искането е предявено от легитимен субект на инициатива по чл. 150, ал. 1 от основния закон. Искането е отправено в писмена форма и е мотивирано, с което са изпълнени изискванията на чл. 17, ал. 1 ЗКС. То е внесено в деня на обнародването на оспорените разпоредби от ЗИД ЗКПО (27.11.2018 г.) в съответствие с чл. 17, ал. 2 ЗКС. Конституционният съд не се е произнасял с решение по предмета на делото или с определение за недопустимост на искането, поради което не е налице отрицателна процесуална предпоставка по чл. 21, ал. 6 ЗКС.

 

Иска се установяване на противоконституционност и на несъответствие с международни договори, по които България е страна, на разпоредби от закон, което е правомощие на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията.

 

Предвид изложеното искането следва да бъде допуснато за разглеждане по същество с едно уточнение. Оспорени са разпоредби от ЗИД ЗКПО (обн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.), които съгласно § 70 от преходните и заключителни разпоредби на същия закон влизат в сила съответно от 1 януари 2019 г. (§ 39 ЗИД ЗКПО) и от 7 януари 2019 г. (§ 50, т. 3 ЗИД ЗКПО). Според трайната практика на Конституционния съд (Определение от 10.07.2008 г. по к. д. № 5/2008 г.; Определение от 04.06.2009 г. по к. д. № 6/2009 г.; Определение от 29.09.2015 г. по к. д. № 6/2015 г.; Определение от 10.03.2016 г. по к.д. № 13/2015 г.; Определение от 9.10.2018 г. по к.д. №12/2018 г.) законът за изменение и допълнение на друг закон обслужва действащия закон, има вторичен характер и след влизането си в сила престава да бъде самостоятелен закон и става част от корпуса на закона, който изменя или допълва. Така от момента на влизане в сила на закона за изменение и допълнение на действащ закон предмет на установяване на противоконституционност или несъответствие с международното право могат да бъдат съответните изменени или допълнени разпоредби на действащия закон. От обнародването му до влизането в сила законът за изменение и допълнение на действащия закон все още не се е инкорпорирал в него и през този период разпоредбите на закона за изменение и допълнение могат самостоятелно да бъдат предмет на искане за контрол от страна на Конституционния съд.

 

При отправянето на искането оспорените законови разпоредби са индивидуализирани като разпоредби от ЗИД ЗКПО (обн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.). Към момент на разглеждането на делото тези разпоредби (§ 39, т. 6 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗКПО, с който се изменя чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, и § 50, т. 3, б. „а“ от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗКПО, с който се създават нови ал. 4 и ал. 5 в чл. 9 от Закона за митниците) са влезли в сила.

 

Въз основа на изложеното Конституционният съд приема, че предмет на производството пред него са чл. 22 от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., последно изм. и доп. бр. 98 от 27.11.2018 г.) и чл. 9, ал. 4, изречение второ и ал. 5, изречение второ от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., посл. изм. и доп. бр. 98 от 27.11.2018 г.).

 

На основание чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) съдът приема, че с оглед предмета на делото следва да конституира като заинтересувани институции, които да представят становища по делото: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на финансите, Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана, Висшия адвокатски съвет.

 

На основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС съдът смята, че следва да бъде отправена покана да предложат становища по предмета на делото следните неправителствени, съсловни, синдикални и други организации: Национален синдикат на административните служители, Национален синдикат на държавните служители в митническата администрация, Професионално обединение на държавните служители, Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Национално сдружение на общините в Република България, Съюз на юристите в България, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Българска асоциация по международно право и Българска асоциация за европейско право.

 

На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС съдът преценява да покани да дадат писмено правно мнение по предмета на делото следните изтъкнати специалисти от науката и практиката: проф. д-р Христина Балабанова, проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Сашо Пенов, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Красимира Средкова, доц. д-р Евелина Димитрова и доц. д-р Юрий Кучев.

 

Воден от горното и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4, предложение второ от Конституцията и чл. 19, ал. 1 ЗКС, Конституционният съд

 

 

 

 

 

                               О П Р Е Д Е Л И :

 

        

 

Допуска за разглеждане по същество искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., последно изм. и доп. бр. 98 от 27.11.2018 г.) и за установяване на противоконституционност и за произнасяне по съответствието с чл. 8 от Всеобщата декларация за правата на човека от 10.12.1948 г. и с чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Ратифицирана със закон, приет от НС на 31.07.1992 г., обн., ДВ бр. 80 от 02.10.1992 г., в сила от 07.09.1992 г.) на чл. 9, ал. 4, изречение второ и ал. 5, изречение второ от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., последно изм. и доп. бр. 98 от 27.11.2018 г.).

 

Конституира като заинтересувани институции по делото: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на финансите, Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана, Висшия адвокатски съвет, на които да се изпратят преписи от искането и от настоящото определение, като им се предостави 30-дневен срок от уведомяването за представяне на становище по делото.

 

Отправя покана в 30-дневен срок от уведомяването и получаването на преписи от искането и от настоящото определение да предложат становище по делото: Национален синдикат на административните служители, Национален синдикат на държавните служители в митническата администрация, Професионално обединение на държавните служители, Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Национално сдружение на общините в Република България, Съюз на юристите в България и Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Българска асоциация по международно право и Българска асоциация за европейско право.

 

Отправя покана в 30-дневен срок от уведомяването и получаването на преписи от искането и от настоящото определение да дадат писмено правно мнение по предмета на делото: проф. д-р Христина Балабанова, проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Сашо Пенов, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Красимира Средкова, доц. д-р Евелина Димитрова и доц. д-р Юрий Кучев.

 

Препис от определението да се изпрати и на вносителя на искането, който има възможност в същия срок да представи допълнителни съображения.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Председател: Борис Велчев