Вид на акта
образуване на дело
Дата
30-01-2012 г.
Към дело

Днес 30.01.2012 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 2/2012 г. по искане на 55 народни представители от 41-ото Народно събрание за обявяване противоконституционност и несъответствие с общоприетите норми на международното право и международните договори, по които Република България е страна, на § 2, § 3 и § 21 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 7 от 2012 г.).

За докладчик по делото е определен съдия Благовест Пунев.