Вид на акта
образуване на дело
Дата
23-12-2011 г.
Към дело
16/2011

Конституционният съд на Република България образува конституционни дела:

№ 14/2011 г. по искане на тричленен състав от Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 25, т. 6 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.
За докладчик по делото е определена съдия Стефка Стоева.

№ 15/2011 г. по искане на 52-ма народни представители от 41-ото Народно събрание за обявяване противоконституционност на § 6, т.18, б. “а” и “б” от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100 от 2011 г.).
За докладчик по делото е определена съдия Ванюшка Ангушева.

№ 16/2011 г. по искане на 60 народни представители от 41-ото Народно събрание за обявяване противоконституционност на чл. 1, ал. 2, ред 5 и § 5 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
За докладчик по делото е определен съдия Георги Петканов.