Вид на акта
особено мнение по друго определение
Дата
31-10-2017 г.
Към дело

С Т А Н О В И Щ Е

на съдията ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

по конст. д. № 7/2017 г.

в частта, с която искането е отклонено

 

Споделям резултата, но по различни от мотивите на определението.

Искането не е недопустимо поради посочената в определението връзка между разпоредбите,  чието тълкуване се иска, и разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, чието тълкуване не е поискано. Такава връзка, на първо място, може да се разкрие едва при тълкуването на разпоредбите по същество, т. е. след като то вече е допуснато. На второ място, и да съществува, връзката не е процесуална пречка, защото нито Конституцията, нито Законът за Конституционен съд не я сочат като такава. Изискването за задължително тълкуване и на всички останали конституционни разпоредби, свързани с тази, чието тълкуване се иска, прави тълкуването й практически невъзможно най-малкото поради това, че искателят няма как да предвиди кои разпоредби съдът ще счете за свързани, за да иска и тяхното тълкуване, както и ако се иска тълкуване във връзка с Конституцията като нормен комплекс.

Искането е недопустимо просто поради липсата на конституционноправен спор. Не са посочени различни значения на разпоредбите при прилагането на смесени споразумения, които да налагат задължително им тълкуване. Изложено е единствено разбирането на вносителя на искането за техния смисъл, без да му е противопоставен друг възможен прочит, който да обоснове необходимостта от разясняване на точния разум на чл. 19, ал 2 и чл. 20 от Конституцията в тези случаи.

           

 

                                                                                                                           СЪДИЯ:  Г. АНГЕЛОВ