Вид на акта
Определение
Дата
13-03-2018 г.
Към дело

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 София, 13 март 2018 г.

 

 

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Таня Райковска при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа в закрито заседание на 13 март 2018 г. конституционно дело №  2/2018 г., докладвано от съдията   Георги Ангелов

 

Постъпило е искане от Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., посл. изм. бр. 15 от 16.02.2018 г.; ЗСВ), отнасящ се до  временното отстраняване от длъжност на съдия, прокурор или следовател, привлечен като обвиняем.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Конституцията  на Република България във фазата по допустимостта на искането.

Искането е направено след обнародване на оспорената разпоредба от  оправомощен по чл. 150, ал. 2 от Конституцията на Република България субект за сезиране на Конституционния съд.

Подателят на искането твърди, че разпоредбата противоречи на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 31, ал. 4, чл. 48, ал. 1 и ал. 3 във връзка с чл. 16, и чл. 56 от Конституцията, като излага мотивите си за противоречието.

            Произнасянето по искането е в правомощията на съда.

По оспорването на чл. 230 ЗСВ в неговата цялост в тази му редакция не е постановявано решение, нито определение за недопустимост.

Оспорването има изискуемите се от чл. 17, ал. 1 и 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд форма и реквизити и следва да се допусне до разглеждане по същество.

Като заинтересувани институции следва да се конституират Народното събрание, Министерският съвет, министърът на правосъдието, Върховният административен съд, главният прокурор, Висшият съдебен съвет и Висшият адвокатски съвет.

За писмени становища следва да се поканят Съюзът на съдиите в България, Асоциацията на административните съдии в България, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите.

За правни мнения следва да се поканят проф. д-р Снежана Начева и   проф. д-р Пенчо Пенев.

Воден от изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за конституционен съд съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

Допуска за разглеждане по същество искането на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., посл. изм. бр. 15 от 16.02.2018 г.).

Препис от определението да се изпрати на Върховния касационен съд с указание, че в 30-дневен срок може да представи допълнителни съображения по искането си.

Конституира като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Върховния административен съд, главния прокурор, Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет.

Преписи от искането и от определението да се изпратят на заинтересуваните институции с указание в 30-дневен срок от получаването им да представят писмени становища.

Отправя покана до Съюза на съдиите в България, Асоциацията на  административните съдии в България, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите, които в 30-дневен срок могат да представят писмени становища.

Отправя покана до проф. д-р Снежана Начева и проф. д-р Пенчо Пенев, които в 30-дневен срок могат да представят писмени правни мнения.

Преписи от искането и определението да се изпратят на поканените.

 

Председател: Борис Велчев