Вид на акта
Определение
Дата
23-01-2018 г.
Към дело
12/2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 София, 23 януари  2018 г.

 

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев– председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 23 януари 2018 г. конституционно дело №  12/2017 г., докладвано от съдията Цанка Цанкова.

 

         С определение от 16 януари 2018 г. по конституционно дело № 10/2017 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искането на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност и несъответствие с чл.6 от Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно, и само на противоконституционност на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), (обн. ДВ, бр. 86/2005, посл. доп. ДВ, бр. 101/19.12.2017 г.).

         С определение от 23 януари 2018 г. по конституционно дело № 12/2017 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за обявяване противоконституционност на разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс в членовете, изброени в диспозитива на определението (т.1-11 на диспозитива).

         Конституционният съд констатира, че има връзка между двете дела, допуснати за разглеждане по същество с посочените определения.  В определението от 23 януари 2018 г. по к.д.  № 12/2017 г. в точка 11 от диспозитива е допусната за разглеждане разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4  НПК. Тази разпоредба е предмет на делото съгласно диспозитива на определението за допустимост по к.д. № 10/2017 г.

         Конституционният съд открива идентичност в искането относно чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК, на вносителите по двете дела – пленума на Върховния касационен съд и Висшия адвокатски съвет. Сходни са и изложените основания и съображения за противоконституционност на разпоредбата, а именно, че Специализираният наказателен съд носи характеристиката на извънреден съд, което не се допуска от чл. 119, ал. 3 от Конституцията и противоречи на принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). Съдът намира, че предметът на к.д. № 12/2017 г. в частта относно конституционосъобразността на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК е обхванат от предмета на висящото конституционно дело № 10/2017 г. 

С оглед на това, конституционно дело № 12/2017 г., в частта му по т.11 (§11 от искането на Висшия адвокатски съвет),  относно чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК, следва да бъде присъединено към конституционно дело № 10/2017 г. за съвместно разглеждане и решаване.

 

По тези съображения и на основание чл. 14, ал. 1 ЗКС, чл. 22, ал. 3 ПОДКС, Конституционният съд

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

Присъединява към конституционно дело № 10/2017 г.  конституционно дело № 12/2017 г. т. 11 на диспозитива, относно установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК (ДВ, бр.101/19.12.2017 г.), за съвместно разглеждане и решаване.

Препис от определението да се изпрати на вносителите на искането по посочените дела – пленума на Върховния касационен съд и Висшия адвокатски съвет и на заинтересованите институции, както и на поканените на основание чл. 20а, ал.2 и ал.3  ПОДКС организации и изтъкнати специалисти от науката и практиката, на които се дава 30-дневен срок за становища и мнения.

 

 

 

Председател: Борис Велчев