Вид на акта
определение по допустимост
Дата
23-01-2018 г.
Към дело
14/2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 София, 23 януари 2018 г.

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито заседание на 23 януари 2018 г. конституционно дело № 14/2017 г., докладвано от съдията Румен Ненков.

           Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията) във фазата на произнасяне по допустимостта на искането – чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).

           Делото е образувано на 21.12.2017 г. по внесено в Конституционния съд искане на 66 народни представители от Четиридесет и четвъртото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 6, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1.2 „Субсидии и други текущи трансфери“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година (обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.). Искането се основава върху тезата, че оспорената разпоредба е приета в нарушение на процедурата по чл. 88, ал. 1 от Конституцията, която изисква законите да се обсъждат и приемат с две гласувания. В неговите мотиви допълнително е развит довод за допуснато нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с което, според вносителя, е бил накърнен и принципът на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията.   

           Искането е допустимо и следва да бъде разгледано по същество.

           Поставеният въпрос е в компетентносттта на Конституционния съд съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Вносителят на искането е легитимен субект  на инициатива  за  конституционно  производство  по чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Искането е съобразено с всички останали изисквания по чл. 17, ал. 1 и 2 ЗКС и чл. 18 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС). По него Конституционният съд не се е произнасял с решение по същество или с определение за недопустимост (чл. 21, ал. 6 ЗКС).

           Като писмени доказателства, които са относими към предмета на делото, следва да бъдат приети предложението на народния представител Васил Антонов вх. № 754-04-126 от 15.11.2017 г., адресирано до председателя на Комисията по бюджет и финанси; докладът на Комисията по бюджет и финанси вх. № 753-02-43 от 27.11.2017 г., изготвен по повод второто гласуване на законопроекта; и стенограмите от парламентарните дебати по Закона за държавния бюджет за 2018 г., проведени на 29.11.2017 г. и 30.11.2017 г. при второто гласуване на законопроекта.

           На основание чл. 20а, ал. 1 ПОДКС като заинтересувани институции следва да се конституират Народното събрание, Министерският съвет, Българската православна църква – Българска патриаршия, министърът на финансите и Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет.

           По гореизложените съображения и на основание чл. 19, ал. 1 ЗКС Конституционният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:         

           Допуска за разглеждане по същество искането на 66 народни представители от Четиридесет и четвъртото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 6, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1.2 „Субсидии и други текущи трансфери“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година (обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).

           Приема като писмени доказателства: 1) предложение на народния представител Васил Антонов вх. № 754-04-126 от 15.11.2017 г., адресирано до председателя на Комисията по бюджет и финанси; 2) доклад на Комисията по бюджет и финанси вх. № 753-02-43 от 27.11.2017 г., изготвен по повод второто гласуване на законопроекта; 3) стенограми от парламентарните дебати по Закона за държавния бюджет за 2018 г., проведени на 29.11.2017 г. и 30.11.2017 г. при второто гласуване на законопроекта.

           Конституира като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския съвет, Българската православна църква – Българска патриаршия, министъра на финансите и Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет.

           Препис от настоящето определение да се изпрати на вносителя на искането чрез народния представител Корнелия Нинова с указание, че в 30-дневен срок може да представи допълнителни съображения.

           Преписи от искането и определението да се изпратят на заинтересуваните институции, които в 30-дневен срок от получаването им могат да представят писмено становище.

Председател: Борис Велчев