Вид на акта
Определение
Дата
12-12-2017 г.
Към дело

                                                       

                  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 12 декември 2017 г.

 

 

Производството е по чл.149, ал.1, т.1 от Конституцията във фазата по допустимост. Делото е образувано по искане на главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл.129, ал.6 от Конституцията на Република България като отговори на въпроса: „Какъв е обхватът на израза ‚с право на повторно назначаване‘ и дали точното му съдържание включва възможност за назначаване до два мандата (включително) за целия професионален стаж на магистрата и независимо дали в един и същ, или в различни органи на съдебната власт?“.

Искането е направено от субект, оправомощен по силата на чл.150, ал.1 от Конституцията.

Според вносителя са налице противоречиви тълкувания на текста при приложението му от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) (т.1 от Протокол № 42/17.10.2017 г.) и на Върховния административен съд (ВАС) (Решения № 9889/25.07.2017 г. по адм.д. № 7294/15 г. на VI-то o. и № 8013/12.06.2014 г. по адм.д. № 2691/14 г. VI-то o.)

Посочената в искането разпоредба не е била предмет на тълкуване от Конституционния съд.

Отстояването на противоположни тези, дори и когато решенията на едната институция подлежат на контрол от другата говори за различни тълкувания в практиката.

Налице са основания за допускане на искането за разглеждане по същество.

Предвид предмета на искането Конституционният съд намира за необходимо:

да конституира на основание чл. 20а, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд (ПОДКС) като заинтересовани институции Народното събрание, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет;

 да покани на основание чл.20а, ал.2 от ПОДКС да представят становища по искането: Съюза на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на българските административни съдии, Асоциация на прокурорите в България и Съюза на юристите в България;

да покани на основание чл.20а, ал.3 от ПОДКС да дадат писмено мнение по искането проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Георги Близнашки, проф. д-р Пенчо Пенев и  проф. д-р Пламен Киров.  

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията Конституционният съд

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на чл.129, ал.6 от Конституцията на Република България да даде отговор на въпроса „Какъв е обхватът на израза ‚с право на повторно назначаване‘ и дали точното му съдържание включва възможност за назначаване до два мандата (включително) за целия професионален стаж на магистрата и независимо дали в един и същ, или в различни органи на съдебната власт?“.

Конституира като заинтересовани институции Народното събрание, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет. Препис от определението да се изпрати на заинтересованите институции, които могат да представят писмени становища в месечен срок от получаването му.

Отправя покана до Съюза на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на българските административни съдии, Асоциация на прокурорите в България, Съюза на юристите в България, които да представят становища по искането в месечен срок, като им се изпрати препис от определението.

Отправя покана до проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Георги Близнашки, проф. д-р Пенчо Пенев и проф. д-р Пламен Киров да дадат писмено правно мнение по предмета на делото в месечен срок, като им се изпрати препис от определението.

Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането с указание, че може да представи допълнителни съображения в месечен  срок.

Председател: Борис Велчев