Вид на акта
Определение
Дата
25-10-2016 г.
Към дело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

София, 25 октомври 2016 г.

  

Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 25 октомври 2016 г. конституционно дело № 13/2016 г., докладвано от съдията Константин Пенчев. 

Постъпило е искане от главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на нормата на чл. 126, ал. 1 от Конституцията по въпроса какво е съдържанието на изискването за съответствие между структурата на прокуратурата и структурата на съдилищата.

Твърди се в искането, че съдържанието на разпоредбата е неясно, поради което позволява различни тълкувания. Според едното тълкуване, изискването за съответствие на структурата на прокуратурата с тази на съдилищата трябва да се разбира буквално - на всеки един съд териториално да отговаря съответната прокуратура, а според другото -съответствие трябва да има само на функционален принцип - на районно, окръжно, апелативно, върховно ниво. Сочи се, че исканото задължително тълкуване е необходимо, за да може процесът на създаване на нова съдебна карта и свързаните с нея евентуални бъдещи законови промени да бъдат в съответствие с Конституцията. В искането главният прокурор поддържа становището, че под съответствие на структурата на прокуратурата с тази на съдилищата следва да се разбира съответствие по  функционален, а не по териториален принцип.

          Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията и е във фазата по допускане на искането за тълкуване.

          Конституционният съд, за да се произнесе взе предвид следното:

          Искането е направено от оправомощен орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията.

          Съществува неяснота относно точното съдържание на конституционното изискване по чл. 126, ал. 1 структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на съдилищата. Според някои разбирания структурата включва и териториалното разпределение на отделните звена, като на всеки съд следва да отговаря и съответното териториално звено на прокуратурата. Според други - съответствието следва да бъде функционално.

          С исканото тълкуване се цели именно преодоляването на тази неяснота, като с решението си съдът очертае конституционната рамка на структурата на прокуратурата, която трябва да е в съответствие с тази на съдилищата. Това тълкуване е необходимо и с оглед започналия процес на оптимизация на звената в системата на съдебната власт. Ето защо съдът приема, че е налице правен интерес от исканото задължително тълкуване.

Съдът досега не е давал задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от Конституцията по поставения въпрос. Искането съдържа необходимите реквизити по чл. 17 от Закона за Конституционен съд (ЗКС) и чл.18 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС).

С оглед изложеното Конституционният съд приема, че искането като допустимо следва да бъде разгледано по същество. С оглед на предмета на направеното искане, като заинтересувани институции по чл. 20а ПОДКС следва да се конституират Народното събрание, Министерският съвет, министърът на правосъдието,  Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Висшият съдебен съвет и Висшият адвокатски съвет.

На основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС съдът следва да отправи покана да представят становища по делото съответните съсловни организации: Съюза на съдиите в България, Асоциацията на българските административни съдии, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България.

По изложените съображения и на основание чл.149, ал.1, т.1 от Конституцията и чл.19, ал.1 ЗКС Конституционният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допуска за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за тълкуване на чл. 126, ал. 1 от Конституцията по въпроса какво е съдържанието на изискването за съответствие между структурата на прокуратурата и структурата на съдилищата.

Конституира като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието,  Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет.

Преписи от искането и от настоящето определение да се изпратят на заинтересуваните институции, които в 30 дневен срок от уведомяването да представят писмени становища.

Отправя покана до Съюза на съдиите в България, Асоциацията на българските административни съдии, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България в същия срок да представят писмени становища по предмета на делото, като за целта им бъдат изпратени преписи от искането и от настоящето определение.

 

Председател: Борис Велчев