Вид на акта
Определение
Дата
25-10-2011 г.
Към дело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 25 октомври 2011 г.
по конституционно дело № 9 от 2011, съдия докладчик Димитър Токушев

Конституционният съд в състав:
Председател: Евгени Танчев и членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито заседание на 25 октомври 2011 г. конституционно дело № 9/2011 г., докладвано от съдията Димитър Токушев.
Делото е образувано на 13 септември 2011 г. по искане на омбудсмана на Република България на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията. Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и е във фазата на допустимост съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционния съд.
В своето искане омбудсманът на Република България твърди, че разпоредбата на чл. 88б от Кодекса за търговското корабоплаване (загл. изм. – ДВ, бр. 113 от 2002 г., обн., бр. 55 и 56/ 1970 г..., посл. изм. ДВ, бр. 85/2010 г.) е противоконституционна. Според него текстът на чл. 88б от Кодекса за търговското корабоплаване (КТК), в редакцията от 2004 г. (ДВ, бр. 55/2004 г.) който, гласи: ал. 1 “Трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа и корабособствениците се урежда с наредба на Министерския съвет.”
Алинея 2: “С наредбата по ал. 1 се определят и изискванията за: 1. безопасни и здравословни условия на труд на борда на корабите с отчитане спецификата на извършваните превози; 2. корабопритежателите относно съблюдаване спазването на охраната на труда; 3. предотвратяване на професионалните заболявания и нещастни случаи на борда на корабите; 4. поддържане на съответни стандарти за хигиена на борда на корабите.” се нарушава конституционното право на гражданите, посочено в чл. 48, ал. 5 от Конституцията на Република България (КРБ). В подкрепа на своето твърдение той излага съответни съображения.
Конституционният съд констатира, че искането е направено от легитимен субект по чл. 150, ал. 3 от Конституцията – омбудсмана. Съдът приема искането за допустимо, защото с него се оспорва конституционносъобразност на законова разпоредба, с която се засягат конституционни права на гражданите, прогласени в чл. 48, ал. 5 от основния закон.
Конституционният съд констатира също, че оспореният текст – чл. 88б КТК не е бил предмет на разглеждане до сега от него и за това не може да се приложи чл. 21, ал. 5 от ЗКС, поради което и на това основание искането е допустимо.
Искането на омбудсмана съответства на изискванията на чл. 17, ал. 1 и 2 от Закона за Конституционния съд.
С оглед предмета на делото Конституционният съд намира, че като заинтересовани страни трябва да се конституират: Народното събрание, Министерският съвет, министърът на труда и социалната политика, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда “Подкрепа” и Моряшкият синдикат “България”.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от ЗКС, Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 88б от Кодекса за търговското корабоплаване (изм. загл., бр. 113/2002 г., обн., ДВ, бр. 55 и 56/1970 г. … , посл. изм. ДВ, бр. 85/2010 г.).
Конституира като заинтересовани страни по делото: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на труда и социалната политика, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда “Подкрепа” и Моряшкия синдикат “България.
Преписи от настоящето определение и от искането на омбудсмана на Република България да се изпратят на конституираните страни, които в 20-дневен срок могат да представят писмени становища и доказателства по делото.
Препис от настоящето определение да се изпрати на омбудсмана на Република България – вносител на искането, който в същия срок може да представи допълнително писмени аргументи по направеното искане.

Председател: Евгени Танчев