Вид на акта
образуване на дело
Дата
18-10-2010 г.
Към дело
18/2010
Днес, 18..10.2010 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 18/2010 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване противоконституционност на § 6, ал. 1 и § 22з, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и установяване несъответствие на посочените разпоредби с международни договори, по които Република България е страна.

За докладчик по делото е определен съдията Георги Петканов.