Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
30-05-2001 г.
Към дело


Особено мнение на съдията Стефанка Стоянова

Считам за противоконституционен § 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност (ЗИДЗДДБДС) в частта на чл. 3, ал.3 относно лицата по ал.2, т.2.

Според чл. 41, ал.1 от Конституцията правото на търсене, получаване и разпространяване на информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто има на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. То е ограничено от самата конституционна разпоредба, която го прогласява, като въвеждането на ограничението закриля други надлежно изброени ценности. Очевидно поради неговото наличие, с § 5 ЗИДЗДДБДС в частта на чл. 3, ал.2, т.2 е прието да не се разкриват имената на лица, които са били щатни или нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност или на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, ако те не са такива сътрудници на поименно указаните в текста служби и ако разкриването на конкретни данни или информация за тях ще увредят конкретен интерес от значение за националната сигурност на страната или ще застраши живота и личната свобода на физическо лице. Изводът следва от така възпроизведеното съдържание на текста, с който на основания, предвидени в Конституцията и за да бъдат защитени конституционни интереси, се определят лицата, чиито имена не се разкриват.

Защитата на тези интереси обаче се изключва със следващата разпоредба от оспорения закон – ал.3. Според нея имената на съответните лица се разкриват независимо от увреждането на конкретен интерес от значение за националната сигурност или от застрашаването на живота и личната свобода на физическо лице, щом същите лица са регистрирани като кандидати в избора за президент и вицепрезидент, за народи представители или за общински съветници и кметове. По такъв начин в противоречие с чл. 41, ал.1, изр.2 от Конституцията осигуреното с тази ал.3 право на търсене, получаване и разпространяване на информация се оказва насочено срещу такива конституционни приоритети, като националната сигурност на страната, правото на живот и личната свобода. Именно изтъкнатото противоречие намирам за обосноваващо наличието на противоконституционност.