Вид на акта
образуване на дело
Дата
02-08-2010 г.
Към дело
15/2010

Днес на 2 август 2010 г. Конституционният съд на Република България образува:

Конституционно дело № 14/2010 по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на разпоредбата на § 8, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн. ДВ, бр. 72/2006 г., изм. ДВ, бр. 65/2008 г. в сила от 22.07.2008 г., изм. ДВ, бр. 18/2010 г. в сила от 05.03.2010 г.) за противоконституционна.

За докладчик по делото е определена съдията Стефка Стоева.

 

Конституционно дело № 15/2010 г. по искане на президента на Република България за установяване противоконституционност, противоречие с международни договори, по които България е страна, противоречие с правото на Европейския съюз на следните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.): § 20, т. 2 (относно § 3е от Кодекса на труда); § 21, т. 5 (относно § 8а от Закона за държавния служител).

За докладчик по делото е определена съдията Ванюшка Ангушева.

Конституционно дело № 16/2010 г. по искане на 51 народни представители от 41-ото Народно събрание за обявяване противоконституционност на § 8 (чл. 176, ал. 3); § 11 (чл. 224, ал. 1); § 20 (§ 3е); § 21 (чл. 59, ал. 5); § 21 (т. 4, чл. 61, ал. 2); § 21 (т.5, § 8а) от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.).

За докладчик по делото е определена съдията Ванюшка Ангушева.