Вид на акта
образуване на дело
Дата
15-05-2010 г.
Към дело
11/2010
На 15 май 2010 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 11/2010 г. по искане на 60 народни представители от 41-ото Народно събрание за обявяване противоконституционност на § 22, т. 1 и § 54, както и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на § 8, т. 2 и т. 3 и § 54 от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет на 25 март 2010 г., повторно приет на 21 април 2010 г. (обн. ДВ, бр. 32 от 2010 г.).

За докладчик по делото е определена съдията Стефка Стоева.