Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
22-10-1996 г.
Към дело


Особено мнение на съдията Тодор Тодоров

Според чл.93, ал.3 от Конституцията при избори за президент "Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели " (курс. мой - Т.Т.).

Изискването за участие в първия тур на изборите на повече от половината избиратели е въведено с оглед особения характер на президентската институция. Изборът на държавен глава е подчинен на принципа на достатъчна представителност . Стремежът е да му се придаде такава представителност, която да изпълва със съдържание разпоредбата на чл.92, ал.1 от Конституцията (президентът олицетворява единството на нацията) и да обоснове правомощията, които му предоставя Конституцията. По мое мнение, за да се премине към втори тур (чл.93, ал.4 от Конституцията), е необходимо в първия тур да са гласували повече от половината избиратели. В противен случай проведените на първия тур избори са недействителни.

Безсмислено е твърдението, че нормата на чл.93, ал.2 въвежда единствено изисквания за избираемост на кандидата, но не и за действителност на избора. Изискванията за избираемост се отнасят към личността на кандидатите и са формулирани в чл.93, ал.2 от Конституцията. В чл.93, ал.3 е посочено условието за действителност на избора - в него да са участвали повече от половината избиратели.

Ако Конституцията не предвиждаше принципа на достатъчна представителност при избор на президент, изискването за участие на повече от половината избиратели в първия тур нямаше да е формулирано изрично. Достатъчна щеше да бъде разпоредбата до запетаята - "Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове". Обстоятелството, че единствено за избор на президент е въведено изискването за определено участие на избирателите достатъчно ясно подчертава значението, което му отдава Конституцията. С решението си съдът на практика твърди, че това изискване е без значение - дори един избирател да участва на първия тур, изборите са редовни. Той ще продължи на втория тур, където със собствения си глас ще стане президент на страната. Разбира се примерът е свеждане до абсурд, но практиката не изключва възможността в последващи президентски избори да участват 20 - 30 процента избиратели и президентът да е избран с гласовете на половината от тях. Това обезсмисля президентската институция, каквато е според чл.92 от Конституцията.

Естествено, така създадената уредба създава определени неудобства. Това не е проблем на Конституционния съд. Единствено законодателят може да ги отстрани чрез усъвършенстване на уредбата.