Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
14-11-1996 г.
Към дело


Особено мнение на съдията Георги Марков

Конституционното предназначение на политическите партии е да съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Условията за тяхната дейност обаче се уреждат със закон - чл.11, ал.3 от Конституцията. Следователно няма пречки законодателят да постави някои условия за дейността на партиите като примерно изискването да не извършват стопанска дейност или да бъдат разпространители на радио- или телевизионни програми. С оглед на изложеното считам, че разпоредбата на чл.78, т.1 от Закона за радиото и телевизията не е противоконституционна.