Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
14-11-1996 г.
Към дело


Особено мнение на съдията Пенчо Пенев

Особеното ми мнение е по отношение пункт 14 от мотивите на решението и частта от диспозитива му, с която са обявени за противоконституционни чл.72, 73, 74 и 78 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).

В решението с основание се посочва, че тези разпоредби уреждат по позитивен или непозитивен начин кръга на лицата, които могат да разпространяват радио- и телевизионни програми на българска територия. Същевременно в решението се приема, че посочените разпоредби противоконституционно въвеждат ограничения за разпространяване на програми извън ограниченията, предвидени в чл.39, ал.1 и чл.41, ал.1 от Конституцията. Основното правно съображение, което се изтъква в тази връзка, е, че правото да се разпространяват такива програми е производно, дъщерно право на гарантираното от Конституцията право на всеки да изразява мнение и да го разпространява съгласно чл.39, ал.1, както и да търси, получава и разпространява информация съгласно чл.41, ал.1 от Конституцията.

Не мога да споделя това разбиране. В решението на стр.32 правилно се прави разграничение между възможността на всяко лице да изразява мнение и да го разпространява, както и да търси, получава и разпространява информация от самите средства за масова информация като стопанстващи субекти, разпространители на информация.

Мисля, че не могат да бъдат отъждествявани лицата, визирани в чл.39 и чл.41 от Конституцията, с лицата, които притежават средства за масова информация, в частност радио или телевизия. Обоснована е възможността по отношение на втората категория лица да бъдат въведени допълнителни ограничения, непредвидени в чл.39 и чл.41 от Конституцията, но произтичащи от други конституционни текстове, идеи и принципи.

На първо място, такива ограничения могат да бъдат въвеждани в зависимост от спецификата на юридическата характеристика и правния статус на съответния субект, който желае да има свое радио или телевизия. Така например, не би трябвало да притежава собствено радио или телевизия една политическа партия, тъй като това би довело до съществени противоречия и дисбаланси при демократичното функциониране на политическия процес в страната. Ще бъде нарушена конституционно гарантираната равнопоставеност при осъществяване дейността на всички конституционосъобразни и законно регистрирани политически партии.

По същите съображения свое радио или телевизия не би трябвало да притежава и религиозна организация, тъй като това може да създаде реална опасност от противоречие с конституционно прогласената забрана за пропагандиране на религиозно и етническо противопоставяне.

Не би трябвало да може да има свое радио или телевизия и една фондация, която по дефиниция е юридическо лице с идеална цел, тъй като това ще влезе в противоречие с основните идеи, на които е подчинен правният й статус. Примерите биха могли да бъдат продължени, впрочем, по-голямата част от тях са указани в атакуваните текстове.

На второ място, допълнителни ограничения за лицата относно правото им да създават свое собствено средство за информация (радио или телевизия) произтичат и от обстоятелството, че поначало разпространяването на информация чрез радио и телевизия по същество е стопанска дейност. От това следва, че всички субекти, на които би било разрешено да упражняват такава стопанска дейност, трябва да отговарят на специфични изисквания - не само конституционни, но и законови, предвидени например в Търговския кодекс, в Закона за концесиите и пр.

Групирането на допълнителните ограничения в ЗРТ относно лицата, които могат да учредяват свое собствено радио или телевизия, не само не е противоконституционно, напротив, то е оправдано от систематична и чисто правно-техническа гледна точка, тъй като дава основната обща рамка за изискванията, на които правните субекти трябва да отговарят, за да им бъде дадено такова право.

По тези съображения подписах решението с особено мнение по отношение на посочените по-горе текстове.