Вид на акта
образуване на дело
Дата
29-12-2009 г.
Към дело
19/2009
Днес 29 декември 2009 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 19/2009 г. по искане на Омбудсмана на Република за обявяване противоконституционност на решението на Народното събрание от 18.12.2009 г. за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и за спиране експлоатацията и строителната дейност в посочените имоти (ДВ, бр. 103 от 2009 г.).
За докладчик по делото е определен съдията Владислав Славов.