Вид на акта
образуване на дело
Дата
23-12-2009 г.
Към дело
18/2009
На 23 декември 2009 г. Конституционният съд на Република България образува: конституционно дело № 17/2009 г. по искане на Тричленен състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване противоконституционност на § 143 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за застраховането с оглед разпоредбите на чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Конституцията на Република България.
За докладчик по делото е определена съдията Цанка Цанкова.

 

Конституционно дело № 18/2009 г. по искане на 53 народни представители от 41-ото Народно събрание за обявяване противоконституционност на решението на Народното събрание от 09.12.2009 г. за освобождаването на Емилия Масларова от председател на Комисията по труда и социалната политика (ДВ, бр. 100/2009 г.).
За докладчик по делото е определен съдията Румен Ненков.