Вид на акта
Определение
Дата
09-03-2000 г.
Към дело

Определение от 9 март 2000 г. по к.д. № 3/2000 г.
Въпросът дали делото да бъде разгледано в открито заседание може да се реши от съда и след допускане на искането за разглеждане по същество

С ъ с т а в: Живко Сталев – председател, Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Димитров, Неделчо Беронов, Димитър Гочев, Стефанка Стоянова, Иван Григоров, Тодор Тодоров, Александър Арабаджиев, Георги Марков, Маргарита Златарева – докладчик

Производството е по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията. Делото е образувано на 18 февруари 2000 г. по искане на 54 народни представители от XXXVIII Народно събрание и има за предмет разпоредбите на: § 70 (в частта за изменението на чл.69, ал.1), § 74, § 89 (в частта, с която се създава новият чл.85б) от Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр.10 от 4.02.2000 г.), както и § 127 и § 128 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон.

Производството е във фазата по допустимостта по смисъла на чл.19, ал.1 ЗКС.

В искането се поддържа, че с предвидените изменения на чл.69, ал.1 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ) и преходните разпоредби на § 127 и § 128 от Закона за изменение и допълнение на ЗАЛХМ, с които се закриват общинските аптеки в населени места с над 5000 жители, както и аптеки, образувани под форма на събирателни и командитни дружества и кооперации, нарушават принципите на свободната стопанска инициатива и правото на еднакви правни условия за стопанска дейност, залегнали в чл.19 от Конституцията. Твърди се още, че се нарушават принципите на местно самоуправление и основното начало на държавата като “социална”, залегнало в преамбюла на Конституцията. С изменението на чл.73 ЗЛАХМ и със създадения нов чл.85б ЗАЛХМ, с които разпоредби представители на съсловната организация на фармацевтите се включват в двата контролни органа – Висшия съвет по фармация и Комисията по прозрачност, се поддържа, че се посяга върху целите и задачите на неправителствените организации, определени да защитават интересите на своите членове, като им се възлагат държавни функции.

Заедно с искането по делото са приложени становища на общините Габрово, Берковица, Благоевград, Враца, Сливен, Плевен, Шумен, Монтана, Велико Търново и Добрич, както и Меморандум, приет на Втората национална среща на общинските аптечни дружества в България.

Конституционният съд счита, че искането е допустимо. Оспорва се конституционосъобразността на законови разпоредби, което е правомощие на Конституционния съд по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията. Искането е направено от лица, включени в кръга на субектите по чл.150, ал.1 от Конституцията, имащи право на инициатива за сезиране на Конституционния съд. От формална гледна точка то отговаря на изискванията на чл.17, ал.1 и 2 ЗКС.

Предвид предмета на искането, респ. материята, която се урежда с атакуваните норми, Конституционният съд счита, че следва да бъдат конституирани като заинтересувани страни по делото Народното събрание, Министерският съвет, министърът на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Националното сдружение на общините в България, Съюзът на фармацевтите в България, Българската медико-фармацевтична камара.

Направено е искане разглеждането на делото да се извърши в открито заседание, по което съдът ще се произнесе допълнително.

С оглед на идложените съображения и на основание чл.19, ал.1 ЗКС Конституционният съд:

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска за разглеждане по същество искането на 54 народни представители от XXXVIII Народно събрание за обявяване за противоконституционни разпоредбите на § 70 (в частта за изменението на чл.69, ал.1), § 74, § 89 (в частта, с която се създава новият чл.85б) от Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр.10 от 4.02.2000 г.), както и § 127 и § 128 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон.

Конституира като заинтересувани страни по делото Народното събрание, Министерският съвет, министърът на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Националното сдружение на общините в България, Съюзът на фармацевтите в България, Българската медико-фармацевтична камара.

Преписи от искането и настоящото определение да се изпратят на заинтересуваните страни, като им се съобщи, че в 14-дневен срок могат да изпратят писмени становища.

Препис от определението да се изпрати и на вносителя на искането, който в същия срок може да представи допълнителни съображения.