Вид на акта
образуване на дело
Дата
18-04-2008 г.
Към дело
2/2008

Конституционният съд образува конституционно дело № 2 от 2008 година

Днес, 18 април 2008 г., Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 2 от 2008 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.). Според искателя посочената разпоредба противоречи на чл. 19, ал. 1 - 3, чл. 17, ал. 1 и 3, чл. 6, ал. 2, чл. 52, ал. 5 от Конституцията и чл. 43 и чл. 56 от Договора за създаване на европейска общност.
За докладчик по делото е определен съдията Димитър Токушев.