Вид на акта
искане
Дата
01-01-1970 г.
Към дело
/
Днес, 29 октомври 2013 г. Конституционният съд на Република България в заседание прие представената експертиза изготвена от определените вещи лица по к.д. № 14/2013 г. и присъединеното към него к.д. № 15/2013 г.
На вещите лица бе поставена нова допълнителна задача по искането на 48 народни представители от 42-то Народно събрание.


Делото е насрочено за изслушване на вещите лица на 12.11.2013 г.

ДО
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕКСПЕРТИЗА
от
Цветана Иванова Чуклева, Иларион Димитров Иларионов и Петър Стоянов Божков, вещи лица по конституционно дело № 15 от 2013 година.

УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

Назначени сме с определение от 24.09.2013г, произнесено по конституционното дело с посочен горе номер, за членове на състава на тройната експертиза, която да се произнесе по формулираните в същото определение

І. ЗАДАЧИ НА ЕКСПЕРТИЗАТА
1. Колко от избирателите, включени в основния избирателен списък във всичките 86 секции в Република Турция, са гласували в изборния ден и колко от тях не са участвали в изборите;
2. Каква е общата бройка на гласувалите в Турция лица по избирателните списъци и по протоколите на СИК;
3. Колко лица са включени в избирателните списъци, без за тях да са попълнени изискващите се данни от документа за самоличност - номер на лична карта или на паспорт и ЕГН;
4. В колко избирателни секции в Република Турция са гласували повече от 935 избиратели и каква е общата бройка на гласувалите в тези секции над числото 935;
5. Как е разпределен вотът на избирателите - действителни гласове, недействителни гласове, и съответно действителни гласове, подадени за различни политически партии и коалиции от партии;
6. Дали допълнителните страници на избирателните списъци в секциите в Република Турция, където под разделителната линия са дописвани явилите се в изборния ден избиратели, са подписани от председателя или друг упълномощен член на СИК.

ІІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО
Настоящото дело е образувано по искане на 48 народни представители от 42-то Народно събрание за оспорване на законността на изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013 г. и евентуално направеното искане да бъдат обявени за незаконни изборните резултати във всички 86 изборни секции на територията на Република Турция, като на основата на това се извърши ново разпределение на мандатите в 42-то Народно събрание.
За изясняване на спорните въпроси конституционният съд е назначил експертиза с посочените горе задачи.

ІІІ. ПРОВЕРЕНИ ДОКУМЕНТИ
В изпълнение на възложените задачи, експертизата използва предоставените ни от ЦИК 2013, 86 бр. пликове с намиращи се в тях избирателни списъци - Основен и Допълнителен, съставени от разкритите на територията на Република Турция 86 избирателни секции - от № 324600118 до № 324600203.
При проверката на документите бяха открити следните непълноти:
- в секция № 135 липсва лист № 71 от допълнителния списък с 15 броя гласоподаватели;
- в секция № 148 дефектно копие не показва част от данните за 5 броя гласоподаватели;
- в секция № 159 липсва първи лист от протокола;
- в секция № 165 липсва една страница от допълнителния списък;
- в секция № 169 липсва една страница от допълнителния списък.

В графата „забележки” към протокола от секция № 152 е отбелязано, че са установени 51 бюлетини, върху които е положен немаркиран печат.

При изготвяне на Експертизата са съобразени относимите разпоредби на Изборния кодекс, приложим към проведените на 12.05.2013 година избори за народни представители.

ІV. КОНСТАТИВНО-СЪОБРАЗИТЕЛНА ЧАСТ
От извършената проверка на предоставената документация, анализ и съпоставка, експертизата установи следното по поставените задачи:

ЗАДАЧА № 1 Колко от избирателите, включени в основния избирателен списък във всичките 86 секции в Турция са гласували в изборния ден и колко от тях не са участвали в изборите;

За да отговори на този въпрос експертизата извърши преброяване по основните списъци на всичките 86 СИК на лицата, упражнили правото си на глас.Резултатът е отразен в Таблица 1, неразделна част от настоящата експертиза
В обобщение - констатирахме, че в преобладаващия брой секции броят на лицата отразени в основния списък, значително превъзхожда (в някои случаи в пъти) броя на тези от тях, които са упражнили правото си на глас.

ЗАДАЧА № 2. Каква е общата бройка на гласувалите в Република Турция лица по избирателните списъци и по протоколите на СИК;

След проучването на предоставените ни избирателни списъци констатирахме, че броят на гласувалите в Турция лица по избирателни списъци е 65 241, а според протоколите на СИК е 66 186(разлика от 975) В Таблица 2 сме отразили бройките по отделните секции.
В преобладаващия брой случаи няма съществена разлика между бройките по списъци и протоколи. Единици са секциите, където установихме отклонения с десет или повече гласа.

ЗАДАЧА № 3 Колко лица са включени в избирателните списъци, без за тях да са попълнени изискващите се данни от документа за самоличност -номер на лична карта или паспорт и ЕГН;

При проверка на избирателните списъци Експертизата констатира, че в графите „ЕГН” и “документ за самоличност” в преобладаващия брой случаи коректно са отразени и данни за ЕГН и номер на документ за самоличност. Случаите, в които тази информация липсва, са отразени по секции и бройки в приложената Таблица 3. В някои от протоколите в графа забележка е отразявано, че лицето гласува със задграничен паспорт. Преобладаващият брой лица са се легитимирали с лични карти, въпреки, че при влизане в Турция е следвало да ползват задграничен паспорт.
Липсата на коректни данни за ЕГН и документ за самоличност в предоставените и проверени списъци за 83 от всички 86 секции няма масов характер и е по-скоро изключение.
В останалите три секции - 122, 160 и 173, личните данни не са попълнени за почти всички избиратели.

ЗАДАЧА № 4 В колко избирателни секции в Република Турция са гласували повече от 935 избиратели и каква е общата бройка на гласувалите в тези секции над числото 935.

Проверката установи, че в 24 секции броят на гласувалите е по-голям от 935 избиратели. Най-фрапантният случай е СИК № 155 с гласували 1 629 лица. Общата бройка на гласувалите в тези секции над числото 935 е 5 699 избиратели. В приложената Таблица 4 сме отразили данните по секции.
В секции, в които броят на гласувалите надвишава 935 лица е било възможно провеждане на изборите, само ако комисията се е разделяла на групи, при което е бил нарушен избирателният процес и комисията не е работила като цяло или е била нерегламентирано подпомагана от лица, нечленове на СИК.

ЗАДАЧА № 5. Как е разпределен вотът на избирателите - действителни гласове, недействителни гласове, и съответно действителни гласове, подадени за различни политически партии и коалиции от партии

След запознаване с данните от отделните протоколи на СИК в Таблица 5 сме отразили бройките действителните и недействителни гласове по секции, обобщено за цялата извадка и по различни политически партии и коалиции от партии.
Констатираните недействителни гласове в проверените 86 секции незначително надвишават средния брой постигнати при гласуването в България и в други страни.

ЗАДАЧА № 6 Дали допълнителните страници на избирателните списъци в секциите в Република Турция, където под разделителната линия са дописвани явилите се в изборния ден избиратели, са подписани от председателя или друг упълномощен член на СИК.

Не бяха установени случаи на липса на подписи върху страниците на допълнителните списъци.
От дългогодишния ни опит и участие в избирателни комисии, като цяло констатирахме значителна промяна в качеството на работата на СИК, открити на територията на Република Турция и почти пълна липса на нарушения и несъответствия. Единствено секциите с гласували над 935 души и трите секции с протоколи, в които не са попълнени лични данни на избирателите будят съмнение.

гр.София
21.10.2013 г.

Приложение

Таблица 1. Гласували и негласували лица от основния избирателен списък

Секция Избиратели по основен списък
Населено място Общо Гласували Негласували
118 Анкара 230 51 179
119 Анкара 900 474 426
120 Анталия 163 98 65
121 Бабаески 152 98 54
122 Бандърма 205 132 73
123 Бурса 995 199 796
124 Бурса 966 215 751
125 Бурса 970 223 747
126 Бурса 994 164 830
127 Бурса 985 193 792
128 Бурса 970 138 832
129 Бурса 957 187 770
130 Бурса 992 164 828
131 Бурса 992 196 796
132 Бурса 999 178 821
133 Бурса 979 182 797
134 Бурса 947 156 791
135 Бурса 977 74 903
136 Бурса 970 74 896
137 Бурса-Кестел 975 211 764
138 Бурса-Кестел 988 234 754
139 Бурса-Кестел 971 194 777
140 Бурса-Кестел 957 189 768
141 Бурса 970 323 647
142 Бурса 957 386 571
143 Бурса 980 460 520
144 Бурса 981 407 574
145 Бурса 977 385 592
146 Бурса 989 423 566
147 Бююккаръщаран 181 135 46
148 Гебзе 875 557 318
149 Гебзе 879 548 331
150 Даръджа 242 86 156
151 Дериндже 130 65 65
152 Ескишехир 113 67 46
153 Измир 994 382 612
154 Измир 993 389 604
155 Измир 993 438 555
156 Измир 964 349 615
157 Измир 988 429 559
158 Измир 992 622 370
159 Измир 974 610 364
160 Измир 983 419 564
161 Измир 973 492 481
162 Измит 215 136 79
163 Инегьол 587 416 171
164 Истанбул 952 27 925
165 Истанбул 997 322 675
166 Истанбул 957 370 587
167 Истанбул 933 276 657
168 Истанбул 933 239 694
169 Истанбул 933 289 644
170 Истанбул 933 183 750
171 Истанбул 935 74 861
172 Истанбул 981 209 772
173 Истанбул 973 161 812
174 Истанбул 942 475 467
175 Истанбул 941 315 626
176 Истанбул 943 346 597
177 Истанбул 967 178 789
178 Истанбул 971 563 408
179 Капаклъ 212 124 88
180 Къркларели 141 105 36
181 Кьорфез 180 109 71
182 Люлебургаз 301 175 126
183 Маниса 639 266 373
184 Мерсин 160 101 59
185 Муратлъ 201 140 61
186 Одрин 140 104 36
187 Сакъзкьой 159 78 81
188 Сарай 140 79 61
189 Сердиван 147 101 46
190 Текирдаа 265 108 157
191 Улаш 248 136 112
192 Феризли 121 88 33
193 Чайърова 515 329 186
194 Чайърова 508 317 191
195 Черкезкьой 178 97 81
196 Чорлу 999 287 712
197 Чорлу 999 352 647
198 Чорлу 998 234 764
199 Чорлу 996 356 640
200 Чорлу 998 374 624
201 Чорлу 921 387 534
202 Ялова 672 434 238
203 Ялова 572 376 196
  Общо 62 865 21 832 41 033
      34.73% 65.27%

Таблица 2. Брой на гласувалите според избирателните списъции протоколите на СИК

Секция Гласували според:
Населено място протоколите на СИК изб.списъци
118 Анкара 176 176
119 Анкара 1 083 1 080
120 Анталия 223 223
121 Бабаески 271 272
122 Бандърма 349 349
123 Бурса 858 862
124 Бурса 1 026 1 023
125 Бурса 909 905
126 Бурса 688 687
127 Бурса 898 897
128 Бурса 786 786
129 Бурса 1 262 1 262
130 Бурса 1 015 1 014
131 Бурса 634 634
132 Бурса 531 531
133 Бурса 626 626
134 Бурса 576 576
135 Бурса 654 654
136 Бурса 932 932
137 Бурса-Кестел 653 653
138 Бурса-Кестел 1 399 645
139 Бурса-Кестел 519 519
140 Бурса-Кестел 504 504
141 Бурса 922 913
142 Бурса 1 170 1 192
143 Бурса 814 812
144 Бурса 917 911
145 Бурса 802 801
146 Бурса 962 940
147 Бююккаръщаран 472 472
148 Гебзе 1 227 1 222
149 Гебзе 1 138 1 137
150 Даръджа 317 317
151 Дериндже 218 218
152 Ескишехир 662 661
153 Измир 877 878
154 Измир 1 017 1 016
155 Измир 1 630 1 629
156 Измир 819 817
157 Измир 1 000 1 000
158 Измир 1 588 1 588
159 Измир 1 437 1 439
160 Измир 1 108 1 108
161 Измир 1 048 1 047
162 Измит 459 459
163 Инегьол 1 122 1 122
164 Истанбул 661 665
165 Истанбул 1 252 1 258
166 Истанбул 1 374 1 380
167 Истанбул 1 029 1 031
168 Истанбул 906 852
169 Истанбул 746 746
170 Истанбул 559 559
171 Истанбул 729 729
172 Истанбул 963 965
173 Истанбул 764 778
174 Истанбул 836 845
175 Истанбул 973 975
176 Истанбул 727 727
177 Истанбул 581 566
178 Истанбул 699 699
179 Капаклъ 578 578
180 Къркларели 321 320
181 Кьорфез 222 220
182 Люлебургаз 861 846
183 Маниса 618 518
184 Мерсин 119 119
185 Муратлъ 307 307
186 Одрин 637 637
187 Сакъзкьой 207 207
188 Сарай 310 310
189 Сердиван 535 521
190 Текирдаа 566 567
191 Улаш 325 325
192 Феризли 160 160
193 Чайърова 681 681
194 Чайърова 648 648
195 Черкезкьой 398 398
196 Чорлу 978 978
197 Чорлу 1 415 1 412
198 Чорлу 836 835
199 Чорлу 593 592
200 Чорлу 915 915
201 Чорлу 1 322 1 321
202 Ялова 898 906
203 Ялова 639 636
Общо  66 186 65 241

Таблица 3. Брой на гласувалите с липсващи или непълни лични данни

Секция Брой избиратели
Населено място
119 Анкара 10
122 Бандърма 349
126 Бурса 78
127 Бурса 34
132 Бурса 17
138 Бурса-Кестел 5
141 Бурса 67
143 Бурса 1
144 Бурса 2
145 Бурса 2
156 Измир 54
157 Измир 9
159 Измир 1
160 Измир 1066
163 Инегьол 1
165 Истанбул 1
166 Истанбул 11
167 Истанбул 2
172 Истанбул 1
173 Истанбул 778
195 Черкезкьой 1
Общо  2490

Таблица 4. Секции, в които са гласували повече от 935 избиратели

Секция Брой избиратели
Населено място
119 Анкара 1 080
124 Бурса 1 023
129 Бурса 1 262
130 Бурса 1 014
142 Бурса 1 192
146 Бурса 940
148 Гебзе 1 222
149 Гебзе 1 137
154 Измир 1 016
155 Измир 1 629
157 Измир 1 000
158 Измир 1 588
159 Измир 1 439
160 Измир 1 108
161 Измир 1 047
163 Инегьол 1 122
165 Истанбул 1 258
166 Истанбул 1 380
167 Истанбул 1 031
172 Истанбул 965
175 Истанбул 975
196 Чорлу 978
197 Чорлу 1 412
201 Чорлу 1 321
Общо гласували:  28 139
от тях над 935:
  5 699

Таблица 5. Разпределение на гласовете, подадени в Турция

Брой недействителни гласове 3 332 5.09%
Брой на действителните гласове 62 093 94.91%
1 ПП "Нова Алтернатива" 36 0.06%
2 ПП "Демократическа Партия" 118 0.19%
4 ПП "Национален Фронт за Спасение на България" 144 0.23%
5 КП "Коалиция за България" 196 0.32%
6 КП "Център - Свобода и Достойнство" 8 288 13.35%
8 ПП "Национал-Демократична Партия" 36 0.06%
9 КП "Гражданска Листа - Модерна България" 73 0.12%
10 КП "Съюз на Демократичните Сили" 98 0.16%
11 ПП "Либерален Алианс" 13 0.02%
12 ПП "Християн-Социален Съюз" 9 0.01%
14 ПП "Атака" 48 0.08%
15 ПП "ГЕРБ" 419 0.67%
17 ПП "Ред, Законност и Справедливост" 31 0.05%
18 ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" 19 0.03%
19 ПП "Демократична Гражданска Инициатива" 13 0.02%
20 ПП "Християндемократическа Партия на България" 28 0.05%
22 ПП "Средна Европейска Класа" 10 0.02%
23 ПП "Национално Патриотично Обединение" 6 0.01%
25 ПП "Лидер" 8 0.01%
26 ПП "Зелените" 22 0.04%
27 КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" 192 0.31%
28 ПП "Социалдемократическа Партия" 36 0.06%
29 ПП "Другата България" 5 0.01%
30 ПП "Българската Левица" 12 0.02%
32 ПП "Кауза България" 3 0.00%
33 ПП "Движение България на Гражданите" 57 0.09%
34 ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" 18 0.03%
35 КП "Българска Пролет" 5 0.01%
36 КП "Горда България" 29 0.05%
37 ПП "Глас Народен" 19 0.03%
38 ПП "Български Земеделски Народен Съюз" 51 0.08%
40 ПП "Движение за Права и Свободи" 51 784 83.40%
41 ПП "Национално Движение Единство" 117 0.19%
42 ПП "Партия на Българските Жени" 27 0.04%
44 ПП "Единна Народна Партия" 88 0.14%
45 ПП "Съюз на Комунистите в България" 32 0.05%

Партии, които не са получили гласове в Турция:
3 ПП "Никола Петков"
7 ПП "Български Демократичен Съюз "Радикали""
13 ПП "Обединена Социалдемокрация"
16 ПП "Синьо Единство"
21 ПП "Национално Движение за Права и Свободи"
24 ПП "Земеделски Народен Съюз"
31 ПП "Национален Идеал за Единство"
39 ПП "Политически Клуб "Екогласност"
43 ПП "Новото Време"