Rapporteur
Румен Янков
Author of request
омбудсмана на Република България

Purpose of the request

установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 47, чл. 43, ал. 2, последното изречение, чл. 50, ал. 4 и чл. 51, ал. 2, чл. 133, чл. 280, ал. 1, чл. 284, ал. 3, т. 1 и чл. 288 от Гражданския процесуален кодекс

Adminissibility resolution:
Dissenting opinion on a decision:

Resolution - 4

Обявява за противоконституционен чл. 280, ал. 1 в частта относно думата “съществен” от Гражданския процесуален кодекс (изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.).

Отхвърля искането на омбудсмана на Република България за обявяване за противоконституционни: чл. 47; чл. 43, ал. 2, последно изречение; чл. 50, ал. 4; чл. 51, ал. 2; чл. 280, ал. 1 в останалата му част; чл. 284, ал. 3; чл. 288 всички (редакция ДВ, бр. 59 от 2007 г.) и чл. 133 (изменен и допълнен, ДВ, бр. 50 от 2008 г.) от същия кодекс.