ДО
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИСКАНЕ
ОТ ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПП ГЕРБ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, ал. 1, т. 3 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
С Решение № 2652-НС от 17.05.2013 г. на Централната избирателна комисия за обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и второто Народно събрание по реда на чл. 253 от Изборния кодекс, Делян Славчев Пеевски е обявен за избран за народен представител от 13 МИР -Пазарджик от листата на Движението за права и свободи.
На 21 май 2013 година на първото заседание на 42 Народно събрание Делян Пеевски положи клетва като народен представител и подписа клетвен лист. Следователно, от 12 май 2013 година - датата на провеждане на парламентарните избори, той е народен представител.
На 14 юни 2013 година в 08.29 ч. министър-председателят е внесъл до председателя на 42 Народно събрание проект на решение за избор на председател на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС). При откриването на пленарното заседание проектът за решение е включен като точка първа в дневния ред на Народното събрание. По предложение на министър-председателя за председател на ДАНС е избран Делян Пеевски. В това си качество полага предвидената в закона клетва и подписва клетвен лист. Депозира и в деловодството на Народното събрание оставка като народен представител с вх. № 354-00-374/14.06.2013 г.
Още в същия ден (14 май 2013 година) Пеевски участва в официална среща (масово разгласена от всички медии) с Главния прокурор на Република България и с министъра на вътрешните работи - за координиране взаимодействието между трите институции, една от които е ДАНС.
На 15 юни 2013 година (събота) в. Преса публикува обширно интервю с него като „нов шеф на ДАНС". Там Пеевски изрично заявява следното: „В мига, в който съм подписал клетвена декларация и съм се заклел пред парламента, аз съм шефът на ДАНС. Това интервю е дадено още в петъчния ден, непосредствено след избора му и започва с констатацията: намираме Ви в кабинета на директор на ДАНС, само час след като бяхте избран от парламента на този пост - какво заварихте? А отговорът е: „започвам веднага работа, държавата не чака"!
На 17 юни 2013 година Пеевски оттегля подадената до Председателя на НС оставка като народен представител със заявление вх. № 354-00-385/17.06.2013 г.
На 19 май 2013 година Народното събрание с решение отменя решението за избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС.
При така изложените факти, считаме, че при избиране на Делян Пеевски за председател на ДАНС е възникнала несъвместимост в качеството му на народен представител по смисъла на чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България (“Народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител.”).
В този смисъл, молим да съобразите изцяло предходната си практика, установена в мотивите на Решение № 4 от 30 март 1993 година по к.д. № 3 от 1993 г., Решение № 5 от 06.04.1993 година по к.д. № 6 от 1993 година, както и последващите Ваши решения във връзка с прилагането и тълкуването на конституционната норма на чл. 68, ал. 1, предложение първо от Конституцията.
Без да повтаряме основните правни аргументи, обосновани в мотивите на горните решения, които сме убедени, че познавате в дълбочина и детайли, ще си позволим да представим на Вашето внимание следното, което се явява специфично от правна и фактическа страна в конкретния случай:
Налице са две основания за прекратяване пълномощията на този народен представител:
1. Оставка - депозирана пред Председателя на Народното събрание, която не е внесена в заседание на парламента, а е „оттеглена" след 3 дни (тъй като не разполагаме с достъп до тези два документа, внесени в деловодството на Народното събрание, не можем да обсъждаме конкретните детайли на изявленията на Делян Пеевски в цялост, защото са ни достъпни единствено деловодните описания на документите). В случай, че ги прецените за релевантни към настоящия спор, молим да ги изискате от председателя на Народното събрание и да ги съобразите по настоящото дело.
Тук относимите правни въпроси по наше виждане са следните:
 • След като изявлението за оставка е депозирано в същия ден на избора и полагането на клетва като председател на ДАНС, защо тази оставка не е внесена, обсъдена и гласувана в пленарна зала като следваща точка, след избирането му за председател на агенцията?
 • Възможно ли е в конкретния случай последващо оттегляне на тази оставка?
 • Как следва да се приложи конституционната норма на чл. 72, ал. 2 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 при оставка и решението очевидно, за предсрочно прекратяване на правомощията на народен представител? Как става това - експлицитно, с решение на Народното събрание за приемане на оставката, или чрез осъществяване на друго правно действие или факт, което афишира волята на Народното събрание за това прекратяване или се съгласява с последиците от прекратяването? И в тази връзка, възможно ли е Народното събрание с гласуване да приеме или „отхвърли" оставката (като индивидуален акт и проявление на волята на народния представител)?;
 • По наше виждане, Народното събрание не може с гласуване да променя волята на подалия оставка народен представител, а единствено с решение да констатира прекратяването на правомощията, което също е пресилено и би могло да създаде пречка за „освобождаването" на народния представител, което е обратно и противоречи на основните конституционни принципи. В тази връзка считаме, че прекратителния ефект на оставката следва да се преценява кумулативно, заедно с всички други факти по възникналата несъвместимост.
 • 2. Възникване на несъвместимост поради избор за заемане на държавна служба - към конкретно определен момент, а именно, датата 14 юни 2013 година. Твърдим, че възникването на несъвместимостта към този момент е правопрекратяващ факт с непосредствено действие, който изключва всички последващи факти и обстоятелствата в бъдеще. Тоест, след като веднъж е настъпила несъвместимост, без значение остават настъпилите промени впоследствие. Това е така, защото не може правомощията на народен представител да се прекратят веднъж, а след известно време те отново да се „възстановят". Без значение е обстоятелството, че волята на председателя на ДАНС Пеевски се била променила и че част от народните представители са отменили впоследствие решението си за неговия избор. Прекратяването е настъпило по причина на възникналата несъвместимост. Впрочем, самият народен представител изрично е изразил воля в този смисъл, която впоследствие конюнктурно е променил/изменил.
  Ето защо и на основание чл. 72, ал. 2 от Конституцията, Ви молим да установите несъвместимост по отношение на Делян Славчев Пеевски да бъде народен представител към датата 14 юни 2013 година и да обявите за прекратени неговите пълномощия, респективно, да разпоредите на Централната избирателна комисия да вземе решение за определяне на следващия кандидат от съответната листа.

    С уважение,
  Група народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ  Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки