DetailsCase № 7/ 2019 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Tanya Raykovska
Request Author - Висш адвокатски съвет


Request Description - Искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §50 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 год.) в частта, с която се създава ново изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците:„Митническите служители, които са митнически органи по смисъла на закона, могат да бъдат само лица, които не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.".
Decision number -7Contacts | Site map | Links