Справки
*Процеса на анотиране не е приключен, така че на този етап не всички актове са свързани с ключови думи, но могат да бъдат намерени чрез другите функции за търсене!
Търси
Резултати
"А"
автономия в сферата на образованието
адвокати
адвокатско възнаграждение
адвокатура
административен акт
акт за встъпване в длъжност
актове на народното събрание
аптека
"Б"
баланс на интереси
банка
банкови услуги
битови потребители
болнична помощ
Българска национална телевизия
български гражданин по рождение
Българско национално радио
бюджет
бюджет на съдебната власт
бюджетен закон
"В"
велико народно събрание
вероизповедание
висш съдебен съвет
влизане в сила на закон
връзка между дела
встъпване на народни представители в изпълнение на правомощията им
възбуждане на наказателно преследване на народен представител
възложители на обществени поръчки
възобновяеми източници на енергия
възстановяване на права на собственици
въоръжени сили
върховен административен съд
върховен съд
върховенство на конституцията
вътрешно законодателство
вътрешно право
"Г"
гаранции за защита на личността
главен прокурор
гласуване вот на недоверие
гласуване на решение на народното събрание
гласуване недоверие на министерски съвет
група народни представители
"Д"
даване статут на висше училище
данък върху добавената стойност
данък сгради
данъци
данъчни задължения
два последователни мандата
две гласувания
две гласувания на отделни заседания
двойно гражданство
декларация с невярно съдържание
делегиране
делегирано законодателство
ден за размисъл
дете
деяние
директива
дискреционни правомощия
дискреция на законодателната власт
дискриминация
дискриминация в достъпа до определена професия
дисциплинарно наказание
дисциплинарно нарушение
дисциплинарно производство
договор за функционирането на европейския съюз
договор при общи условия
документно престъпление
домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни
допустимост на искането
допустимост на конституционен контрол
допустимост на тълкуването
доставчик на електрическа енергия и природен газ
достойнство на човека
достъп до медицинска помощ
достъп до правосъдие
достъп до съд
държава
държавен бюджет
държавен орган
държавен служител
държавна намеса
държавна служба
държавна собственост
държавна такса
държавни имоти
държавни образователни стандарти
държавни учреждения
държавно имущество
"Е"
европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
еднакви правни условия за стопанска дейност
едноличен търговец
еднолично дружество с ограничена отговорност
екологично законодателство
електрическа енергия
елементи от фактически състав
енергийни предприятия
"Ж"
"З"
забраняване на партия
заварен закон
заварени международни договори
заварено тежко престъпление
задължително заселване
задължително тълкуване
задължително тълкуване
задължително тълкуване от народното събрание
задържане
закон
закони приети преди конституцията
законодателен процес
законодателна власт
законодателна инициатива
законоустановеност на наказанието
закрито заседание
заместник-председател на народното събрание
замяна на наказания с пробация
запрещение
засегнати права и законни интереси
защита на влогове
защита на детето
защита на потребителя
защита на право на частна собственост
здравно осигуряване
земеделска земя
"И"
избирателно право
изборен ден
избори
избори за европейски парламент
избори за народни представители
избори за президент
извлечение от сметка
изискване за образователно-квалификационна степен
изключителна държавна собственост
използване на служебно или партийно положение
изпълнение на наказанията
изпълнителна власт
изтезание
имунитет на народен представител
имущество
инвестиции
индивидуален административен акт
искане за разделяне на дела
искане на главен прокурор
искане на Министерски съвет
искане на народни представители
искане на общото събрание на гражданската колегия на върховния касационен съд
искане на общото събрание на наказателната колегия на върховния касационен съд
искане на общото събрание на търговска колегия на върховния касационен съд
искане на омбудсман
искане на пленума на върховния касационен съд
искане на президент
искане на съдебен състав на върховния касационен съд
искане на тричленен състав на върховния административен съд
искания на различни субекти
"Й"
"К"
кадрови военнослужeщи
казуално тълкуване
канидидати за изборни органи на политически партии и коалиции
квалифициран състав на престъпление
кзк
клинични пътеки
кмет на община
кмет на район
Комисия за енергийно и водно регулиране
комисия за защита на конкуренцията
компетентност на Конституционния съд
компетентност на народното събрание
Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
конвенция за правата на детето
конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
конвенцията за правата на хората с увреждания
конкуренция
конституционен контрол
конституционна несъвместимост
контрол върху производството на лекарствени средства и търговията с тях
конфискация
концесия
кооперация
крайни потребители
крайни снабдители
"Л"
легитимна цел
лекарствени продукти
ликвидационен орган
ликвидационни съвети
липса на предмет
лична свобода и неприкосновеност
лишаване от право на местоживеене
лов
"М"
магистър-фармацевт
малолетни
мандат
мандат на народен представител
мандат на председателя
медико-диагностични дейности
международен договор
международния пакт за граждански и политически права
местни избори
местно самоуправление
местоживеене
министерски съвет
Министерство на вътрешните работи
министър на отбраната
министър на правосъдието
монопол
мораториум
мярка за неотклонение
мярка за неотклонение „задържане под стража“
"Н"
наборна военна служба
наборна военна служба на лицата с висше образование
наказателна колегия на вкс
наказателна неотговорност
наказателна неприкосновеност
наказателно преследване на офицери и сержанти
наказателно производство
наказателноправни норми
народен представител
нарушения на принцип
наследство
наследяване
национално богатство
недействителни бюлетини
недействителност на решение на Конституционния съд
недоверие на правителство
недопускане на ограничения на права
недопустимост на искане
недопустимост на искане
недостатъци на искането
независима икономическа дейност
независимост на съдебната власт
незаконно придобито имущество
неизбираемост
неизбираемост на народен представител
неизправен длъжгник
нелоялна конкуренция
необжалваемост
неприкосновеност на частната собственост
непълнолетни
несправедливост
несъвместимост на народен представител
неяснота и двусмислие на конституционна норма
нищожност на сделка
нов председател
ново тълкуване
нормативен административен акт
нормативен акт
нотариуси
нужди на държавен орган
"О"
обжалване
обжалване на административен акт
обнародване
образование
образователна политика
обратно действие на закон
обратно действие на закон
общ административен акт
обществени поръчки
обществено осигуряване
общинска собственост
овластяване
ограничаване на основни права
ограничаване на правото на стачка
омбудсман
опазване на околната среда
организация на съдебната власт
освобождаване от държавни такси
осигурителни права
основание за нееднакво третиране
основания за гласуване на доверие
основания за освобождаване
основания за прекратяване на мандат
основни обществени отношения
основни положения на временния статут на българската телевизия и българското радио
особено мнение
оставка
отклонява
отклонява искане
отклоняване на искане за тълкуване
откриване на аптека
открито заседание
отмяна на оспорената разпоредба
отнемане на имущество
отстраняване от длъжност
оттеглени подписи от народни представители
отчуждаване
офицери
офицери и сержанти от въоръжените сили
"П"
паметници на културата
парламентарна група
партия и държава
партия на верска и/или етническа основа
пенсия
петчленен състав на вас
повторно разглеждане на искания
подаване оставка на правителството
подзаконов акт
полагане на клетва
политическа неутралност
политическа партия
политически плурализъм
поправителен труд
права и задължения на гражданите
права и свободи на гражданите
права на човека
права на човека
правен интерес
правен проблем
правен спор
правилник за организацията и дейността на народното събрание
правна сигурност
право да се разпространява информация
право на защита
право на личен живот
право на разпространяване на мнение
право на свободно изразяване
право на сдружаване
право на собственост
право на собственост
право на стачка
право на труд
правова държава
правомощие за сезиране
правомощие на народното събрание
правомощия
правомощия на изпълнителната власт
правомощия на министъра на правосъдието
правомощия на нзок
правомощия на омбудсмана
правомощия на президента
правомощия на служебно правителство
правораздаване
правото да се търси, получава и разпространява информация
празнота в закона
предварително задържане
пределна цена
предимство пред норми на вътрешното законодателство
предложение за избор и освобождаване
предложения между първото и второто четене
предмет на искане
предмет на конституционното производство
председател на народно събрание
предсрочно освобождаване на председателя на народното събрание
предсрочно прекратяване
предсрочно прекратяване на правомощия
предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител
предучилищно и училищно възпитание
предучилищно образование
президент
прекратяване на мандат
прекратяване на пълномощия
прекратяване на пълномощия на народен представител
прекратяване на пълномощия на президента
престъпление
преходни и заключителни разпоредби
привилегии
привилегии
привилегии за държавната собственост
придобиване качеството на народен представител
приемане на закон
принудителна административна мярка
принцип за равенство на кандидатите
принципи
приподписване на указ
присъединяване на дела
пробация
произнасяне по допустимост на искането
прокурор
пропорционалност
пропорционалност
противоконституционност на закон
противоконституционност на наказателноправни разпоредби
проучвателен мандат
процедура за освобождаване
публичноправно вземане
пълномощия на народния представител
пълномощия на председателя на народното събрание
"Р"
равенство на всички граждани пред закона
равенство на страните в съдебния процес
равенство пред закона
равенство пред закона
равни условия
равнопоставеност
разделение на властите
разделение на властите
разноски по делото
разпиляване на държавно имущество
разпускане на народно събрание
разпускане на народното събрание
разпускане на партия
разрешение на министъра на отбраната
разрешение на народното събрание
расова дискриминация
ратификация
религиозни възгледи
религиозни общности
решение на Конституционния съд
решение на народното събрание
решение на народното събрание
ръководител на българска национална телевизия
ръководна длъжност
ръководна щатна длъжност
ръководни органи
"С"
самостоятелен бюджет на съдебната власт
самостоятелно произнасяне по конституционност на закон за изменение и допълнение на действащ закон
свобода на вероизповедание
свобода на изразяване
свобода на словото
свободна професия
свободна стопанска инициатива
сграда
сграда – публична държавна собственост
сдружаване
сдружаване на религиозна основа
сержанти
служебно правителство
снемане на имунитет
снемане на имунитет на народен представител
социална ценност
социални помощи
социални права
специализирани медицински дейности
спиране и конфискация на средство за масова информация
спор за конституционност на партия
средства за масова информация
срок на наборната военна служба
становище
статут на народен представител при разпуснато народно събрание
стенографски протокол
стопанисване на държавното имущество
стопанска дейност
стопанска инициатива
структура на конституционни норми
субект на искане
субект на престъпление
съдебен контрол
съдебна власт
съдебни изпълнители
съдилища
състав на вас
състав на върховния административен съд
съставяне на ново правителство
съществени нарушения на изборния процес
"Т"
такса
такса
тежест на доказване в гражданския процес
топлопреносно предприятие
трайна уредба
трето гласуване
труд
трудов стаж за пенсиониране
трудово възнаграждение
тълкувателна дейност на Конституционния съд
тълкувателно решение
търговия на дребно с лекарствени продукти
"У"
уволнение
указ на президента
указания на съда
управление на имуществото на съдебната власт
успешно приключен проучвателен мандат
установяване на нецелесъобразност на закон
устройство на крайбрежната територия
участие в избори
"Ф"
формиране на органи на съдебната власт
функции на адвокатурата
функции на председателя на народното събрание
функции на прокуратурата
"Х"
характер на решението
хора с увреждания
"Ц"
цел на закона
целесъобразност
цензура
цикми
цялостна политика на правителството
"Ч"
частна собственост
частни съдебни изпълнители
частно осигуряване
частно училище
черноморско крайбрежие
чужд гражданин
чуждестранни лица
чуждестранно юридическо лице
чуждо гражданство
"Ш"
"Щ"
"Ъ"
"Ь"
"Ю"
юридическо задължение
"Я"Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки