Справки
*Процеса на анотиране не е приключен, така че на този етап не всички актове са свързани с ключови думи, но могат да бъдат намерени чрез другите функции за търсене!
Търси
Резултати
"А"
адвокати
адвокатско възнаграждение
адвокатура
административен акт
акт за встъпване в длъжност
актове на народното събрание
аптека
"Б"
баланс на интереси
банка
банкови услуги
битови потребители
болнична помощ
бюджет
бюджетен закон
"В"
велико народно събрание
вероизповедание
висш съдебен съвет
влизане в сила на закон
връзка между дела
встъпване на народни представители в изпълнение на правомощията им
възбуждане на наказателно преследване на народен представител
възложители на обществени поръчки
възстановяване на права на собственици
върховен административен съд
върховен съд
върховенство на конституцията
вътрешно законодателство
вътрешно право
"Г"
гаранции за защита на личността
главен прокурор
гласуване вот на недоверие
гласуване на решение на народното събрание
гласуване недоверие на министерски съвет
група народни представители
"Д"
даване статут на висше училище
данък върху добавената стойност
данъци
данъчни задължения
два последователни мандата
две гласувания
две гласувания на отделни заседания
двойно гражданство
декларация с невярно съдържание
дете
деяние
директива
дискриминация
дискриминация в достъпа до определена професия
договор за функционирането на европейския съюз
документно престъпление
домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни
допустимост на искането
допустимост на конституционен контрол
допустимост на тълкуването
доставчик на електрическа енергия и природен газ
достъп до медицинска помощ
достъп до правосъдие
достъп до съд
държава
държавен орган
държавна намеса
държавна служба
държавна собственост
държавна такса
държавни учреждения
държавно имущество
"Е"
европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
еднакви правни условия за стопанска дейност
едноличен търговец
еднолично дружество с ограничена отговорност
екологично законодателство
електрическа енергия
елементи от фактически състав
"Ж"
"З"
забраняване на партия
заварен закон
заварени международни договори
заварено тежко престъпление
задължително заселване
задължително тълкуване
задължително тълкуване
задължително тълкуване от народното събрание
задържане
закони приети преди конституцията
законодателен процес
законоустановеност на наказанието
закрито заседание
заместник-председател на народното събрание
замяна на наказания с пробация
запрещение
засегнати права и законни интереси
защита на детето
защита на потребителя
защита на право на частна собственост
здравно осигуряване
земеделска земя
"И"
избирателно право
избори
избори за европейски парламент
избори за народни представители
извлечение от сметка
изискване за образователно-квалификационна степен
изключителна държавна собственост
изпълнение на наказанията
изтезание
имунитет на народен представител
имущество
инвестиции
индивидуален административен акт
искане за разделяне на дела
искане на народни представители
искане на общото събрание на гражданската колегия на върховния касационен съд
искане на общото събрание на наказателната колегия на върховния касационен съд
искане на общото събрание на търговска колегия на върховния касационен съд
искане на омбудсман
искане на пленума на върховния касационен съд
искане на президент
искане на съдебен състав на върховния касационен съд
искане на тричленен състав на върховния административен съд
искания на различни субекти
"Й"
"К"
кадрови военнослужeщи
казуално тълкуване
канидидати за изборни органи на политически партии и коалиции
квалифициран състав на престъпление
кзк
клинични пътеки
кмет на община
кмет на район
комисия за защита на конкуренцията
компетентност на народното събрание
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
конвенция за правата на детето
конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
конвенцията за правата на хората с увреждания
конкуренция
конституционен контрол
конституционна несъвместимост
контрол върху производството на лекарствени средства и търговията с тях
конфискация
концесия
кооперация
крайни снабдители
"Л"
легитимна цел
лекарствени продукти
ликвидационен орган
ликвидационни съвети
липса на предмет
лична свобода и неприкосновеност
лишаване от право на местоживеене
"М"
магистър-фармацевт
малолетни
мандат
мандат на народен представител
мандат на председателя
медико-диагностични дейности
международен договор
международния пакт за граждански и политически права
местни избори
министър на отбраната
министър на правосъдието
мярка за неотклонение
мярка за неотклонение „задържане под стража“
"Н"
наборна военна служба
наборна военна служба на лицата с висше образование
наказателна колегия на вкс
наказателна неотговорност
наказателна неприкосновеност
наказателно преследване на офицери и сержанти
наказателноправни норми
народен представител
нарушения на принцип
национално богатство
недействителни бюлетини
недоверие на правителство
недопускане на ограничения на права
недопустимост на искане
недопустимост на искане
независима икономическа дейност
независимост на съдебната власт
незаконно придобито имущество
неизбираемост
неизбираемост на народен представител
неизправен длъжгник
нелоялна конкуренция
необжалваемост
неприкосновеност на частната собственост
непълнолетни
несправедливост
несъвместимост на народен представител
неяснота и двусмислие на конституционна норма
нов председател
нормативен административен акт
нормативен акт
нотариуси
нужди на държавен орган
"О"
обжалване на административен акт
обнародване
обратно действие на закон
обратно действие на закон
общ административен акт
обществени поръчки
обществено осигуряване
овластяване
ограничаване на основни права
омбудсман
опазване на околната среда
освобождаване от държавни такси
осигурителни права
основание за нееднакво третиране
основания за гласуване на доверие
основания за освобождаване
основания за прекратяване на мандат
основни положения на временния статут на българската телевизия и българското радио
особено мнение
оставка
отклонява
отклонява искане
откриване на аптека
открито заседание
отмяна на оспорената разпоредба
отнемане на имущество
отчуждаване
офицери
офицери и сержанти от въоръжените сили
"П"
парламентарна група
партия и държава
партия на верска и/или етническа основа
пенсия
петчленен състав на вас
подаване оставка на правителството
полагане на клетва
политическа неутралност
политическа партия
политически плурализъм
поправителен труд
права и задължения на гражданите
права и свободи на гражданите
права на човека
права на човека
правен интерес
правен проблем
правен спор
правилник за организацията и дейността на народното събрание
правна сигурност
право на защита
право на личен живот
право на сдружаване
право на собственост
право на собственост
право на труд
правова държава
правомощие за сезиране
правомощие на народното събрание
правомощия
правомощия на изпълнителната власт
правомощия на министъра на правосъдието
правомощия на нзок
правомощия на служебно правителство
правораздаване
предварително задържане
предимство пред норми на вътрешното законодателство
предложение за избор и освобождаване
предложения между първото и второто четене
предмет на конституционното производство
председател на народно събрание
предсрочно освобождаване на председателя на народното събрание
предсрочно прекратяване
предсрочно прекратяване на правомощия
предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител
предучилищно образование
президент
прекратяване на мандат
прекратяване на пълномощия
прекратяване на пълномощия на народен представител
прекратяване на пълномощия на президента
престъпление
преходни и заключителни разпоредби
привилегии
привилегии
привилегии за държавната собственост
придобиване качеството на народен представител
приемане на закон
принудителна административна мярка
принцип за равенство на кандидатите
принципи
присъединяване на дела
пробация
произнасяне по допустимост на искането
прокурор
пропорционалност
пропорционалност
противоконституционност на закон
противоконституционност на наказателноправни разпоредби
проучвателен мандат
процедура за освобождаване
пълномощия на народния представител
пълномощия на председателя на народното събрание
"Р"
равенство на всички граждани пред закона
равенство на страните в съдебния процес
равенство пред закона
равенство пред закона
равни условия
равнопоставеност
разделение на властите
разделение на властите
разноски по делото
разпиляване на държавно имущество
разпускане на народно събрание
разпускане на народното събрание
разпускане на партия
разрешение на министъра на отбраната
разрешение на народното събрание
расова дискриминация
ратификация
религиозни възгледи
религиозни общности
решение на народното събрание
решение на народното събрание
ръководител на българска национална телевизия
ръководна длъжност
ръководна щатна длъжност
ръководни органи
"С"
самостоятелен бюджет на съдебната власт
самостоятелно произнасяне по конституционност на закон за изменение и допълнение на действащ закон
свобода на вероизповедание
свободна професия
свободна стопанска инициатива
сграда
сграда – публична държавна собственост
сдружаване
сдружаване на религиозна основа
сержанти
служебно правителство
снемане на имунитет
снемане на имунитет на народен представител
социални помощи
социални права
специализирани медицински дейности
спор за конституционност на партия
срок на наборната военна служба
становище
статут на народен представител при разпуснато народно събрание
стенографски протокол
стопанисване на държавното имущество
стопанска дейност
стопанска инициатива
структура на конституционни норми
субект на искане
субект на престъпление
съдебен контрол
съдебна власт
съдебни изпълнители
съдилища
състав на вас
състав на върховния административен съд
съставяне на ново правителство
съществени нарушения на изборния процес
"Т"
такса
такса
тежест на доказване в гражданския процес
топлопреносно предприятие
трето гласуване
труд
трудов стаж за пенсиониране
трудово възнаграждение
тълкувателно решение
търговия на дребно с лекарствени продукти
"У"
указ на президента
управление на имуществото на съдебната власт
успешно приключен проучвателен мандат
установяване на нецелесъобразност на закон
устройство на крайбрежната територия
участие в избори
"Ф"
формиране на органи на съдебната власт
функции на адвокатурата
функции на председателя на народното събрание
функции на прокуратурата
"Х"
характер на решението
хора с увреждания
"Ц"
цел на закона
целесъобразност
цикми
цялостна политика на правителството
"Ч"
частна собственост
частни съдебни изпълнители
частно осигуряване
черноморско крайбрежие
чужд гражданин
чуждестранно юридическо лице
"Ш"
"Щ"
"Ъ"
"Ь"
"Ю"
юридическо задължение
"Я"Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки