ДетайлиДело № 12/ 2018 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Стефка Стоева, Павлина Панова
Подател на искането - президент на Република България


Предмет на искането - искане от президента на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на § 28 в частта "издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление; в случаите предвидени в закон, както и", § 29, т. 1, § 55 относно чл. 217, ал. 2, изр. трето, четвърто и пето и ал. 4, § 57, § 61, § 67, § 79, т. 3, §109, т. 2 и 3, § 111, §114, т. 1 и 3, § 124, т. 2, § 125, т. 3, ;130 и§ 133, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, обн. ДВ, бр. 77 от 2018 г, поради противоречие с чл. 4, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, ал. 2, изр. 1, чл. 14, чл. 15, чл. 21, чл. 41, ал. 1, чл. 47, чл. 51, ал. 1 и ал. 3, чл. 55, чл. 56, чл. 60, ал. 1, чл. 84, т. 1, чл. 117, ал. 1, чл. 121, ал. 3, чл. 122, ал. 1, чл. 125, ал. 2 и чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията, както и за несъответстващи на чл. 8 и чл. 10 от Всеобщата декларация за правата на човека, чл. 14 параграф 1 и чл. 19 от Международния пакт за граждански и политически права, чл. 6, параграф 1 и чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 9, т. 4 от Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда.

Становища на заинтересовани страни:
Народно събрание
Министър на правосъдието
Министър на околната среда и водите
Върховен административен съд
Главен прокурор
Висш адвокатски съвет
Национално бюро за правна помощ
Национален осигурителен институт
Агенция за социално подпомагане
Асоциация на българските административни съдии
Съюз на съдиите в България
Фондация "Български адвокати за правата на човека"
Фондация "Програма Достъп до Информация"
Асоциация на парковете в България
Екологично сдружение "За Земята"
Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт
Проф. д-р Дончо Хрусанов
Проф. д-р Димитър Костов


Определение за допустимост - 9.10.2018 г.
определение по допустимост


Номер на решение -5

Особени мнения и становища към решение
Атанас Семов, Таня Райковска
Георги АнгеловКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки