ДетайлиДело № 11/ 2017 г.
Статус -


Докладчик - Борис Велчев
Подател на искането - Висш адвокатски съвет


Предмет на искането - Искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.); чл. 37и, с изключение на ал. 1, поел. изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, поел. изр., ал. 5 и ал. 15; чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки