ДетайлиДело № 8/ 2005 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Мария Павлова
Делото е образувано на 7.12.2005 г.
Подател на искането - главния прокурор на Република България


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 2 от Закона за Конституционен съд, чл. 38, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 125а, ал. 8 от Закона за съдебната власт; Тълкуване на чл. 93, ал. 1 от Конституцията, който определя петгодишен мандат на президента, но не урежда въпроса, кой изпълнява президентските правомощия след изтичане на този срок и до встъпване в длъжност на новоизбрания президент.Особени мнения и становища към определение

Номер на решение -1
Конституционният съд счита, че чл. 5, ал. 2 от ЗКС е противоконституционен, защото предвижда възможност да се упражнява длъжността след изтичане на мандата по чл. 147, ал. 2 от Конституцията. Поради императивния характер на този срок възможност за продължаването му не е предвидена в Конституцията. Конституционният законодател третира председателите на върховните съдилища и главния прокурор еднакво с останалите административни ръководители в съдебната власт. Мотивите на Конституционния съд по Решение № 4 от 21.04.2005 г., с което бе прието, че срокът на мандатите на председателя на ВКС, председателя на ВАС и на главния прокурор не могат да се продължават със закон, важат и за останалите административни ръководители в съдебната власт. Продължаването на правомощията на общинския съвет с чл. 23, ал. 6 от ЗМСМА обуславя и продължаването на правомощията на кмета до встъпване в длъжност на приемника. С разпоредбата на чл. 38, ал. 5 от ЗМСМА се осигурява непрекъснатост в изпълнение на длъжността на кмета.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки