ДетайлиДело № 1/ 1995 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Младен Данаилов
Делото е образувано на 2.3.1995 г.
Подател на искането - Главен прокурор на Република България


Предмет на искането - Установяване на неизбираемост и предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител Жорж Ганчев Ганчев
Определение за допустимост - 8.3.1995 г.
Няма срок за предявяване на искане по чл.72, ал.2 от Конституцията за установяване неизбираемост и предсрочно прекратяване пълномощията на народен представител; Конституционният съд изисква всички писмени документи, имащи значение за правилното решаване на делото, включително такива, изхождащи от официални представители на чужда държава, с която Република България има установени дипломатически отношения; Съдът изисква документи и от конституирана заинтересувана страна по делото, когато счете това за необходимо.


Номер на решение -2
За да може български гражданин да бъде избран за народен представител в Народното събрание на Република България, той трябва да отговаря на условията, посочени в чл.65, ал.1 от Конституцията. Те имат абсолютен характер и липсата на което и да е от тях го прави неизбираем. Едно от тези условия е кандидатът за народен представител да няма друго гражданство. Ако въпреки това ограничение той бъде избран за народен представител, двойното гражданство е основание за прекратяване на пълномощията му на основание чл.72, ал.1, т.3 от Конституцията. Поради публичноправния характер на института за гражданството, свързан със значими правни последици, без правно значение е субективната преценка на кандидата за народен представител по въпроса за придобиване и загубване на гражданството на друга държава. Не е достатъчно да са налице материалноправните предпоставки за освобождаване от чуждо гражданство. Необходимо е да е осъществена предвидената със закон процедура, която завършва с издаване на съответен държавен акт.

Особени мнения и становища към решение
Тодор ТодоровКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки