Справки
Търси
Резултати

Съдия: Анастас Анастасов

от: 14.5.2018 г.

Описание: В компетентността на Народното събрание е да създаде законова уредба за регулиране на сферата на образование, която да обезпечи реалната възможност на гражданите да се ползват от предоставеното им с чл. 53, ал. 1 от Конституцията социално право. Законодателят преценява по целесъобразност, каква система за образование да приеме и въз основа на какви принципи то да се осъществява в съответствие с конституционните изисквания. В сферата на образованието законодателната власт разполага със значителна дискреция, доколкото не навлиза в компетентността на други държавни органи съобразно принципа на разделение на властите. Принципът на правова държава изисква не само когато естеството на материята налага уредба със закон, това да се извършва единствено от законодателя, но и че еднакво изисква материята, която не се нуждае от законодателна уредба, да се урежда с подзаконов акт. Предмет на законовата уредба следва да бъдат „основни обществени отношения, които се поддават на трайна уредба“, докато за уреждането на другите отношения по тази материя, законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт.Съдия: Стефка Стоева

от: 23.4.2018 г.


Съдия: Мариана Карагьозова-Финкова

от: 19.4.2018 г.


Съдия: Константин Пенчев

от: 17.4.2018 г.

Описание: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (обн. – ДВ, бр. 138/1998 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7/2018 г.).Съдия: Филип Димитров

от: 17.4.2018 г.

Описание: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за обявяване противоконституционността на разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в частта „което е индивидуален административен акт“ (обн. – ДВ, бр. 107/2003 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7/2018 г.).Съдия: Анастас Анастасов

от: 29.3.2018 г.

Описание: Определение за приемане на доказателства.Съдия: Гроздан Илиев

от: 27.3.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Гроздан Илиев по конституционно дело № 10/2017 г.Съдия: Георги Ангелов

от: 27.3.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Георги Ангелов по конституционно дело № 11/2017 г.Съдия: Борис Велчев

от: 27.3.2018 г.


Съдия: Гроздан Илиев

от: 27.3.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Гроздан Илиев.Съдия: Кети Маркова

от: 27.3.2018 г.


Съдия: Таня Райковска

от: 27.3.2018 г.

Описание:Съдия: Анастас Анастасов

от: 20.3.2018 г.


Съдия: Георги Ангелов

от: 13.3.2018 г.


Съдия: Румен Ненков

от: 13.3.2018 г.


Съдия: Константин Пенчев

от: 30.1.2018 г.


Съдия: Филип Димитров

от: 30.1.2018 г.


Съдии: Анастас Анастасов, Кети Маркова

от: 30.1.2018 г.


Съдия: Филип Димитров

от: 30.1.2018 г.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки