ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 23 май 2013 г.
конституционно дело № 2/2013 г., съдия-докладчик Георги АнгеловКонституционният съд в състав: Димитър Токушев – председател, и членове: Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев
при участието на секретар-протоколиста Милка Бонева разгледа в закрито заседание на 23 май 2013 г. конституционно дело № 2/2013 г., докладвано от съдията Георги Ангелов.
Постъпило е искане от Българската асоциация по рециклиране за конституирането ѝ като заинтересована страна по искането за тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България и за установяване на противоконституционност и противоречие с международен договор на разпоредби от Закона за управление на отпадъците.
Дейността на членовете на асоциацията се урежда от закона, чиито текстове са оспорени. Тя е заинтересована от решението и следва да се конституира като страна по делото, поради което на основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Конституционен съд съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Конституира като заинтересована страна по делото Българската асоциация по рециклиране, на която да се изпратят преписи от искането, определението за допускането му за разглеждане по същество и от настоящото определение.
Дава възможност на новоконституираната страна да представи писмено становище в 14-дневен срок от уведомяването.


Председател: Димитър ТокушевКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки