ДО
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИСКАНЕ
от група народни представители за тълкуване на чл. 72 от Конституцията на Република България

  По чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията

Уважаеми конституционни съдии,
Съгласно чл. 72, ал. 1 от Конституцията пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно при следните хипотези:
1. подаване на оставка пред Народното събрание;
2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено;
3. установяване на неизбираемост или несъвместимост;
4. смърт.
Така се поставя въпросът изчерпателно ли са изброени основанията в чл. 72, ал. 1, т. 1-4 от Конституцията. От наше гледище основанията са изчерпателно изброени и не могат да бъдат разширително тълкувани. Съгласно чл. 72, ал. 2 прекратяването предсрочно на пълномощията на народен представител по т. 1 и 2 на чл. 72, ал. 1 става с решение на Народното събрание, а по т. 3 - с решение на Конституционния съд.
Поставя се въпросът винаги ли в разглежданите хипотези трябва да има решение на Народното събрание, респективно на Конституционния съд? От наше гледище предсрочното прекратяване на пълномощията на народен представител може да стане единствено с решение на Народното събрание, респективно на Конституционния съд. Докато няма решение, народният представител запазва статута си . Тези решения (на Народното събрание, респективно на Конституционния съд) имат действие за в бъдеще и нямат "обратна сила". В тази насока е и чл. 151, ал. 2 от Конституцията, който гласи, че решенията на Конституционния съд влизат в сила три дни след обнародването им, а актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на решението в сила, т.е. "за в бъдеще". Освен това основанията по чл. 72, ал. 1, т. 1 - 3 К трябва да са налице към момента на постановяване на решението от Народното събрание, респективно от Конституционния съд.
Важно е да се знае как се съотнасят отделните текстове на Конституцията, третиращи статута на народния представител, основанията и начините за прекратяване на неговите пълномощия.
Искането за тълкуване по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията е по конкретен повод, но то има принципно значение и голям обществен отзвук. Конкретният повод е, че с решение на Народното събрание от 14.06.2013 г. народният представител Делян Пеевски беше избран за председател на Държавна агенция „Национална сигурност" (чл. 8 ЗДАНС), като това решение беше отменено на 19.06.2013 г. с изричен акт на парламента.
Както посочихме, големият обществен отзвук по конкретния повод породи противоречиви тълкувания, включително и в Народното събрание и извън него. Това прави очевидно наличието на правен интерес.
Назначаването на председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” е един сложен фактически състав. Той включва: 1. предложение на министър-председателя; 2. избирането му от Народното събрание (чл. 8, ал. 1); 3. полагането на клетва (чл. 8а); 4. акт за встъпване в длъжност, от който момент той може да изпълнява правомощията си. В конкретния случай сложният фактически състав е останал незавършен, защото г-н Д.Пеевски не е встъпил в длъжност, и оттук de jure следва, че не е бил председател на Държавна агенция „Национална сигурност". Следователно няма нарушение на чл. 68, ал. 1 от Конституцията. Това очевидно е било в основата на отменителното решение на Народното събрание от 19.06.2013 г,

Уважаеми конституционни съдии,
Моля на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията да постановите задължително тълкуване на следните конституционни питания:
1. Изчерпателно ли са изброени основанията в чл. 72, ал. 1, т. 1-4 от Конституцията и могат ли те да бъдат разширително тълкувани?
2. Винаги ли в хипотезите на чл. 72, ал. 1, т. 1-3 от Конституцията трябва да се постанови решение от Народното събрание, респективно от Конституционния съд, както повелява чл. 72, ал. 2 от Конституцията?
3. Тези решения на Народното събрание, респективно на Конституционния съд, може ли да имат "обратно действие" или техните правни последици са само за "в бъдеще".
4. Докато няма решение на Народното събрание, респективно на Конституционния съд, народният представител запазва ли статута си?

  С уважение,
Народни представители:Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки