Особено мнение
на съдията Стефанка Стоянова по к.д. № 8 от 2005 г.

Особеното мнение се отнася до частта от решението по чл. 5, ал. 2 ЗКС.
Конституционната уредба на мандата на съдиите от Конституционния съд се съдържа в чл. 147 - 148. Неговата продължителност е определена на девет години (чл. 147, ал. 2), изтичането на този деветгодишен срок е едно от основанията за прекратяване на мандата (чл. 148, ал. 1, т. 1), а при прекратяване на мандата на съдия на неговото място се избира друг от съответната квота (чл. 148, ал. 3). Изразът „на негово място” означава заместване на съдията, чийто мандат е прекратен. Същият израз предпоставя и приемственост между заместения и заместващия съдия, като приемствеността се реализира в пределите на конституционно определения срок от един месец. Срокът е предвиден в чл. 148, ал. 3 от Конституцията. При предвиждането му е посочено, че се прилага, когато е прекратен мандатът на съдия в Конституционния съд. От това следва, че намира приложение във всички случаи на прекратяване на мандата по ал. 1 на чл. 148 от Конституцията, като в тях се включват и тези по т. 1 – изтичане на мандата от девет години.
Именно изтъкнатата и допустима от основния закон приемственост се урежда в чл. 5, ал. 2 ЗКС при заместването на съдиите, мандатът на които е изтекъл. Освен допустима от основния закон приемствеността несъмнено е и наложителна с оглед на конституционния принцип за периодично обновяване на състава на съда. Тъкмо нейната уредба в чл. 5, ал. 2 ЗКС осигурява функционирането на съда като постоянно действащ орган. Затова оспорената разпоредба има конституционна опора и не противоречи на основния закон.

Съдия Стефанка СтояноваКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки