Особено мнение на съдията Живан  Белчев

Подписах решението с особено мнение предвид следните съображения: Разпоредбата на чл. 81, ал. 3 от Конституцията в частта й „гласуването е лично" не е нито неясна, нито двусмислена. В тази й част тя не създава предпоставки за неясноти относно смисъла и съдържанието й и които да предполагат противоречивото или нееднакво прилагане на нормата. „Личното гласуване" е акт на лично действие и изразява личната воля на всеки народен представител в съответствие с неговата съвест и убеждения. Дали тази воля е изразена лично, се установява от Народното събрание чрез стенографските протоколи. В тази част питането е очевидно безпредметно.

Гласуването обаче като начин на изразяване на личната воля е техническа процедура, която се урежда в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС). Затова второто питане “допустимо ли е един народен представител да гласува по един и същи въпрос със своята карта и с една или повече карти за гласуване на други народни представители” не следва да бъде предмет на тълкуване по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Питането в тази част касае една техническа процедура, която, както се посочи и по-горе, се урежда от ПОДНС. Правилникът обаче няма конституционна сила и затова не може да бъде предмет на тълкуване. Но и самият ПОДНС забранява преотстъпването на собствената и гласуване с чужда карта – чл. 53, ал. 3.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки