Особени мнения:
Гроздан Илиев

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 6 април 2017 г.

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев- председател, членове:  Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев и Tаня Райковска при участието на секретар-протоколиста Емилия Атанасова разгледа в закрито заседание на 6 април 2017 г. конституционно дело № 1 от 2017 г., докладвано от съдията Стефка Стоева.

 Производството е по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България.

 

Делото е образувано на 02. 03. 2017 г. по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на § 69 и § 70 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи / обн., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г./ /ПЗРЗИДЗМВР /.

 

Съгласно първата оспорена разпоредба служебните правоотношения на държавните служители в МВР, за които се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи / ДВ, бр. 14 от 2015 г. / и които към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи / ДВ, бр. 81 от 2016 г. / заемат длъжности за държавни служители с висше образование и притежаващи висше образование, с изключение на тези от Медицинския институт на МВР и на тези по § 70, ал. 1, т. 1, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за държавния служител, считано от датата на влизане в сила на този закон, като се уреждат и процедурата за преобразуване, присъждането на минимален ранг, определянето на индивидуална основна заплата, изчисляването на служебния стаж, запазването на неизползваните отпуски и отчитането на оценките при повишаване.

 

Съгласно втората оспорена разпоредба, считано от датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи / ДВ, бр. 81 от 2016 г. / се преобразуват в трудови правоотношения служебните правоотношения на държавните служители в МВР, за които се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи / ДВ, бр. 14 от 2015 г. / и които към датата на влизане в сила на този закон заемат длъжности за държавни служители, изброени в алинея първа, т. 1 – 4, като се уреждат и редът за сключване на трудовите договори, зачитането на стажа и запазването на неизползваните отпуски. 

 

Омбудсманът поддържа, че оспорените разпоредби са противоконституционни, защото не съответстват на абзац трети от Преамбюла на Конституцията, който издига във върховен принцип „правата на личността, нейното достойнство и сигурност” и на абзац пети от Преамбюла, който изразява решимостта за създаването на правова държава, както и противоречат на чл. 4, ал. 2 от Конституцията, съгласно който Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността.

 

Производството е във фазата по чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд  / ЗКС / относно произнасянето за допустимостта на постъпилото искане.

 

Искането е отправено от омбудсмана на Република България, който е оправомощен субект по чл. 150, ал. 3 от Конституцията да сезира  Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите. Съдът намира, че в конкретния случай оспорените законови разпоредби засягат конституционно уредени и защитени  права на граждани - работещи в Министерство на вътрешните работи.

 

Предмет на искането е установяване на противоконституционност на  разпоредби от закон, което е в правомощията на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Законът, чиито две разпоредби се оспорват, е обнародван / чл. 17, ал. 2 ЗКС /.

 Спазено е и изискването на чл. 21, ал. 6 ЗКС – Конституционният съд не се е произнасял с решение или с определение за недопустимостта на направеното искане.

 

Искането е направено в писмена форма,  мотивирано е и съдържа необходимите реквизити / чл. 17, ал. 1 ЗКС и чл. 18 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд / ПОДКС/ .

 

По горните съображения съдът счита, че искането следва да бъде допуснато за разглеждане по същество.

 

С оглед предмета на спора като заинтересовани институции по чл. 20а, ал. 1 ПОДКС следва да бъдат конституирани: Народното събрание,  Министерският съвет, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите, министърът на труда и социалната политика, министърът на правосъдието, Върховният касационен съд, Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет.

 

Съдът намира, че по реда на чл. 20а, ал. 2 ПОДКС следва да покани да предложат становища по делото заинтересовани от предмета му неправителствени и синдикални организации, както следва: Съюз на юристите в България, Фондация асоциация за европейска интеграция и права на човека, Български адвокати за правата на човека, Синдикат на служителите в МВР,  Национален синдикат на гражданската администрация в МВР, Национален полицейски синдикат, Сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, Синдикална федерация на служителите в МВР, Сдружение „Синдикат на служителите в МВР” и Сдружение Синдикален алианс „Сигурност” в МВР.

 

На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС съдът преценява да покани да дадат писмено правно мнение по предмета на делото изтъкнатите специалисти от науката и практиката: проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р Красимира Средкова, проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Веселин Вучков, проф. д-р Николай Арабаджийски и Иван Нейков.

 

На основание чл. 18, ал. 2 ЗКС и чл. 21, ал. 1 ПОДКС посочените заинтересовани институции, организации и специалисти следва да бъдат уведомени за образуване на делото чрез изпращане на преписи от искането и от настоящето определение, като им се определи 30-дневен срок от уведомяването да представят писмени становища и правни мнения.

 

Водим от изложеното и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и  чл. 19, ал. 1 ЗКС, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

Допуска за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на § 69 и § 70 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи / обн., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г. /.

 

Конституира като заинтересовани институции: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет.

 

Преписи от искането и от настоящето определение да се изпратят на заинтересованите страни, които в указания 30-дневен срок от уведомяването да представят становища.

 

Отправя покана да предложат становища следните заинтересовани от предмета на делото неправителствени и синдикални организации: : Съюз на юристите в България, Фондация асоциация за европейска интеграция и права на човека, Български адвокати за правата на човека, Синдикат на служителите в МВР, Национален синдикат на гражданската администрация в МВР, Национален полицейски синдикат, Сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, Синдикална федерация на служителите в МВР, Сдружение „Синдикат на служителите в МВР” и Сдружение Синдикален алианс „Сигурност” в МВР, на които предоставя същия 30-дневен срок за становища, като за целта им се изпратят преписи от искането и от настоящето определение.

 

Отправя покана до проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р Красимира Средкова, проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Веселин Вучков, проф. д-р Николай Арабаджийски и Иван Нейков да дадат писмено правно мнение по предмета на делото в същия 30-дневен срок и на които да се изпратят преписи от искането и от настоящето определение.

 

Препис от определението да се изпрати и на вносителя на искането, който в същия срок може да представи допълнителни съображения към искането.

 

Определението е подписано с едно особено мнение на съдията Гроздан Илиев.

 

 

 

                                                                         Председател:  Борис Велчев

 

 

 

 

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки