Особено мнение на съдията Пенка Томчева

Подписах решението с особено мнение по допустимостта на искането по следните съображения:

При нормативното (наричано още “абстрактно”) тълкуване на чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията “материалът”, върху който Конституционният съд разсъждава, за да реши какво точно съдържание е вложено, какво означава съответната неясна разпоредба (или част от нея), е винаги само отразената в Конституцията словесна формулировка. В случая според автора на искането неяснотата произхожда от употребения в чл. 81, ал. 3 от Конституцията израз “гласуването е лично”. Какво означава този израз не се нуждае от тълкуване, защото не е неясен или двусмислен. Става дума за действие – “гласуване”, извършено самостоятелно и непосредствено, т.е. “лично”. Изразът “гласуването и лично” не може и затова не се тълкува по никакъв друг начин.

Практическият проблем е породен не от неяснота на конституционното правило, формулирано в чл. 81, ал. 3 “гласуването е лично”, а от недопустимото нарушаване на друга изрична и ясна разпоредба, тази на чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), която гласи: “При компютризираната система гласуването става със специална карта. Никой не може да преотстъпва своята карта и да гласува с чужда карта.” Ако правилникът (ПОДНС) не предвиждаше начин на гласуване чрез “компютризирана система” – чл. 53, ал. 2, т. 1 и 5, а само останалите начини – “с вдигане на ръка”, “ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и съответно отговаряне с “да”, “не”, “въздържал се” и чрез “саморъчно подписване” – чл. 53, ал. 2, т. 2, 3, 4, не би възникнал проблемът, дал повод за тълкувателното питане. Казано по друг начин, неспазване на правилото за гласуване чрез компютризирана система по чл. 53, ал. 2, т. 1 и ал. 3 ПОДНС не се дължи на неяснота, а представлява нарушаване на ясното и еднозначно конституционно изискване за “лично гласуване”. Поради това искането за тълкуване на чл. 81, ал. 2 в частта относно израза “гласуването е лично” и свързаните с него други две тълкувателни питания следва да бъде отклонено. Няма неяснота на конституционната разпоредба и следователно няма предмет за тълкуване.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки