Справки
Търси
Резултати

от: 9.10.2018 г.

Описание: определение по допустимостот: 9.10.2018 г.

Описание: определение по допустимост и за присъединяване на к.д. №13/2018 г. към к.д. №12/2018 г. за съвместно разглеждане и решаванеот: 9.10.2018 г.

Описание: определение по допустимост и за присъединяване на к.д. №14/2018 г. към к.д. №12/2018 г. за съвместно разглеждане и решаванеСъдии: Борис Велчев, Цанка Цанкова

от: 9.10.2018 г.


Съдия: Кети Маркова

от: 9.10.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Кети Маркова по к.д. № 12/2017 г.Съдия: Румен Ненков

от: 9.10.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Румен Ненков по к.д. № 12/2017 г.Съдия: Гроздан Илиев

от: 9.10.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Гроздан ИлиевСъдия: Кети Маркова

от: 27.7.2018 г.


Съдия: Анастас Анастасов

от: 27.7.2018 г.


Съдии: Георги Ангелов, Румен Ненков

от: 27.7.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдиите Румен Ненков и Георги АнгеловСъдия: Константин Пенчев

от: 27.7.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Константин ПенчевСъдия: Филип Димитров

от: 27.7.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Филип ДимитровСъдия: Стефка Стоева

от: 27.7.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Стефка Стоева по к.д. № 1/2018 г.Съдия: Филип Димитров

от: 3.7.2018 г.

Описание: Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) създава пределна цена, т.е. ограничение за предложителя да договаря с потребителя по-висока цена. Това ограничение възниква преди да бъде направена офертата до потребителя. С оглед на това не може да се поддържа, че обсъжданото решение на КЕВР – административен акт, който тя е надлежно овластена да издаде – би могло да засегне правата на неограничен кръг лица. В Решение № 21/26.10.95 г. по к. д. № 18/95 г. Конституционният съд е приел, че „Законовата или доктринална квалификация на един административен акт като нормативен, индивидуален или общ, вътрешноведомствен или външен не може да бъде конституционен критерий и не изключва този акт ex constitutione от кръга на съдебно обжалваемите актове.“ (т.4) В същото решение съдът е приел, че: „Преценката дали един административен акт нарушава или застрашава права или законни интереси на граждани и/или юридически лица, може да бъде извършена само от компетентния съд, след изясняване на конкретните обстоятелства и тълкуване на конкретния административен акт.“ (т.7). С посочената в чл.36а, ал.2 от Закона за енергетиката квалификация „индивидуален административен акт“ не се засягат пряко права и свободи на гражданите и конкретно тези по чл. 56 и чл. 120 от Конституцията. От тази гледна точка няма противоречие и с разпоредбата на чл. 4 от Конституцията и по отношение на тях искането е неоснователно. В случая, Конституционният съд не установи наличието на други основания, които да попадат в границите на чл. 150, ал. 3 от Конституцията, поради което искането на омбудсмана следва да бъде отхвърлено. Извън предмета на произнасяне по настоящето решение остават основанията, които не са непосредствено свързани със защитата на правата и свободите на гражданите.Съдия: Цанка Цанкова

от: 3.7.2018 г.


Съдия: Таня Райковска

от: 3.7.2018 г.

Описание: Определение по допустимост.Съдия: Филип Димитров

от: 3.7.2018 г.

Описание: особено мнение на съдия Филип Димитров по к.д. 8/2018Съдия: Мариана Карагьозова-Финкова

от: 3.7.2018 г.

Описание: Определение по допустимост.Съдия: Мариана Карагьозова-Финкова

от: 3.7.2018 г.

Описание: Определение по допустимост и за присъединяване към к.д. № 5/2018 г. за съвместно разглеждане и решаване по същество.Съдия: Георги Ангелов

от: 3.7.2018 г.

Описание: особено мнение на съдия Георги Ангелов по к.д. 8/2018
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки